Tuesday, June 4, 2013

Best Linux Applications For Learning Foreign Languages

If you’re learning a foreign language, there is always the need to go beyond the standard textbooks and listening materials. Resources like CDs,DVDs, and even movies in that particular language help you become a good listener and communicator. Also, these days, there are plenty of software available that help you learn better and faster. On Linux too, there are many such applications that can push you further in your linguistic endeavors without you having to pay a single penny. Here is a list of the best ones.
Verbiste: Verbiste is a free application that helps you with conjugation of French and Italian verbs. Written in C++, this open-source tool gives you complete conjugations of any verb. Moreover, since Verbiste doesn’t rely on the net, you get the results instantly even while you’re offline. To get started, simply launch the software and enter the verb you want to conjugate. You don’t even need to enter the verb in its infinitive form, you can simply enter the third person plural or past tense and get the complete conjugation. Another great thing about Verbiste is that it shows the results in a nicely organized format allowing you to pick out the conjugation you want.
verbiste
Download
Jargon Informatique: If you are learning French but don’t know much of the technical jargon, don’t worry Jargon Informatique has got you covered. The software is entirely in French so if you’re a beginner then this application isn’t for you; however, for advanced learners, it can be quite beneficial.
Download
jargoninformatique ubuntu

OpenTeacher: OpenTeacher is a free vocabulary teacher that helps users learn foreign languages. The way this application teaches you is very simple: you enter a list of words with their meanings, and it asks you different questions till you perfect your vocabulary. Though the tool works great for perfecting your vocabulary, it does, however, turn out to be quite a tedious task to enter all the words manually.

Download

Perroquet : Perroquet is an unique language learning tool that focuses on the listening comprehension part. You see a video clip with the subtitles and listen to it once carefully,  Then, Perroquet tests you by showing you the same sequence without subtitles only now you have to guess the words by yourself. Overall a great free tool for improving your listening skills.

Download

Parley: Part of the KDE Education Project, Parley is a great vocabulary trainer for Linux. With pre-made vocabulary collections available for download, Parley lets you memorize words using ‘Flashcards’. Furthermore, you can learn mixed letters, conjugations, synonyms, and antonyms by simply downloading new vocabulary collections.

Download

Anki: Though a flashcard-based study tool, Anki does come in handy if you’re looking to strengthen your vocabulary. What makes Anki stand apart from other tools is that it comes with more features like inline editing, statistics and graphs, online syncing, and Kanji language support. Furthermore, you can also extend the application’s functionality by installing new plugins.
Download
Anki

Source: http://techlaze.com

Definții în limba română și engleză conform Codului Comercial

Aceste definiţii au fost preluate cu exactitate din capitolul 1.2 Definiţii al ORDINULUI nr.25 din 22 Octombrie 2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.
Română Engleză Definiţie 
Autoproducător de Energie Electrică Auto-Producer Persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activităţilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare necesare, în principal, consumului propriu
Autoritate competentă Competent Authority Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE
Bancă de decontare Settlement Bank Bancă agreata de OD la care participantul la Piaţa Angro de Energie Electrică şi-a deschis contul de numerar, şi care a acceptat să intre într-un acord prin care se obligă să execute notele de decontare transmise de OD, în limita soldului disponibil în contul participantului, fără acordul prealabil al acestuia.
Bandă Disponibilă Available Margin Cantitatea de energie electrică corespunzătoare Reglajului Secundar pe care o Unitate Dispecerizabilă o poate pune la dispoziţia Operatorului de Transport şi de Sistem, la comanda acestuia, pe durata unui Interval de Dispecerizare
Bază de Date Măsurate Metering Database Bază de date constituită de fiecare Operator de Măsurare, care cuprinde Valorile Măsurate ale tuturor Punctelor de Măsurare din Zona de Licenţă corespunzătoare
Capacitate Alocată Allocated Capacity Capacitatea de Import sau Export care a fost alocată unui Titular de Licenţă conform secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Capacitate Deja Alocată - AAC Already Allocated Capacity Capacitatea de Import sau Export care a fost alocată anterior unui Titular de Licenţă dar nu este utilizată de acesta
Capacitate Disponibilă de Interconexiune Internaţională -ATC Available Transfer Capacity Cantitatea din Capacitatea Netă de Interconexiune Internaţională NTC care mai este încă disponibilă pentru tranzacţii comerciale, respectiv diferenţa pozitivă dintre Capacitatea Netă de Interconexiune Internaţională şi Capacitatea Deja Alocată
Capacitate Netă de Interconexiune Internaţională – NTC Net Transfer Capacity Diferenţa pozitivă dintre Capacitatea Totală de Interconexiune Internaţională – TTC şi Marja de Siguranţă a Interconexiunii Internaţionale – TRM
Capacitate Totală de Interconexiune Internaţională – TTC Total Transmission Capacity Programul maxim de schimb între două zone, care permite compatibilitatea cu standardele de siguranţă în funcţionare aplicabile în fiecare dintre aceste zone, dacă ar fi cunoscute perfect configuraţiile reţelei, producţiei şi consumului.
Caracteristici Tehnice Standing Technical Data Parametrii tehnici care sunt inregistraţi la Operatorul de Transport şi de Sistem, în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, pentru a permite programarea şi dispecerizarea Unităţilor Dispecerizabile şi a Consumurilor Dispecerizabile
Certificat Verde Green Certificate Document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Certificatul Verde se poate tranzacţiona distinct de cantitatea de energie electrică asociată acestuia, pe o piaţă bilaterală sau centralizată
Cod Comercial Commercial Code Colecţie de documente care reglementează participarea si relaţiile comerciale pe piaţa angro de energie electrică
Cod de Identificare al Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Identification Code Cod alfanumeric alocat fiecărei Părţi Responsabile cu Echilibrarea de Operatorul de Transport şi de Sistem
Cod de Identificare pe Piaţa de Echilibrare BM IdentificationCode Cod alfanumeric alocat fiecărui Participant la Piaţa de Echilibrare de Operatorul Pieţei de Echilibrare
Cod de Identificare pe Piaţa pentru ZiuaUrmătoare DAM Identification Code Cod alfanumeric alocat fiecărui Participant la PZU de Operatorul Pieţei de Energie Electrică
Codul de Măsurare a Energiei Electrice Measurement Regulations Reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului energiei electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei electrice schimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare
Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie Distribution Code Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la Piaţa de Energie Electrică, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea Reţelelor Electrice de Distribuţie
Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport Grid Code Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN.
Confirmarea de Tranzacţie Trade Confirmation Document emis de Operatorul Pieţei de Energie Electrică sau de Operatorul de Transport şi de Sistem, după caz, care confirmă o Tranzacţie
Consum Net Net Consumption Energia pe care un Consumator de Energie Electrică o preia din Sistemul Electroenergetic Naţional
Consumator Captiv Non-Eligible Consumers Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul
Consumator Dispecerizabil Dispatchable Consumers Consumator cu locuri de consum înregistrate cu Consum Dispecerizabil
Consum Dispecerizabil Dispatchable Load Loc de consum la care puterea consumată poate fi modificată la cererea Operatorului de Transport şi de Sistem
Consumator Eligibil de Energie Electrică Eligible Consumer Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie
Consumator de Energie Electrică Consumer Persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie electrică pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale
Cont Central pentru Congestii Central Congestion Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru plăţile aferente managementului congestiilor interne şi redistribuirii venitului suplimentar provenit din fragmentarea pieţei
Cont Central de Echilibrare Central Balancing Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru decontarea Tranzacţiilor încheiate în Piaţa de Echilibrare, a Dezechilibrelor, a Dezechilibrelor de la Notificare şi pentru plăţile aferente redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
Cont Central al Pieţei pentru Ziua Următoare Central DAM Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru decontarea Tranzacţiilor încheiate pe Piaţa pentru Ziua Următoare, pentru plăţile datorate Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare aferente Producţiilor Prioritare
Cont de Decontare pentru Dezechilibre de la Notificare Information Imbalance Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Producător de Energie Electrică ce exploatează una sau mai multe Unităţi Dispecerizabile, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor de la Notificare
Cont de Decontare pentru Echilibrare Balancing Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PE, pentru a fi folosit la decontarea Tranzacţiilor încheiate pe Piaţa de Echilibrare şi pentru Rezerve
Cont de Decontare pentru Părţi Responsabile cu Echilibrarea BRP Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Parte Responsabilă cu Echilibrarea, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor şi pentru redistribuirea venitului suplimentar provenit din fragmentarea pieţei, costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului şi a costurilor sau veniturilor suplimentare aferente producţiilor prioritare
Cont de Decontare al Pieţei Market Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PZU, pentru a fi folosit la decontarea Tranzacţiior încheiate pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Contestaţie Înştiinţare prin care un agent economic semnalează un diferend pe piaţa angro de energie electrică
Contract de Distribuţie Distribution Agreement Contract încheiat între un Distribuitor şi un Titular de Licenţă pentru prestarea, de către Distribuitor, a serviciului de distribuţie a Energiei Electrice
Contract de Transport şi Servicii de Sistem Transmission Agreement Contract încheiat între Operatorul de Transport şi de Sistem şi un Titular de Licenţă, pentru asigurarea de către Operatorul de Transport şi de Sistem, a serviciului de transport al Energiei Electrice prin Reţeaua Electrică de Transport şi a serviciilor de sistem
Convenţie de asumare a Responsabilităţii Echilibrării Balance Responsibility Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul de Transport şi de Sistem, care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul de Transport şi de Sistem şi o Parte Responsabilă cu Echilibrarea; aceasta se semnează de Operatorul de Transport şi de Sistem şi de Titularul de Licenţă care solicită să fie înregistrat ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Convenţie de Participare la Piaţa de Echilibrare Balancing Market Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul Pieţei de Echilibrare care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul Pieţei de Echilibrare şi fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare; aceasta se semnează de Operatorul Pieţei de Echilibrare şi de fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare
Convenţie de Participare la Piaţa pentru Ziua Următoare DAM Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul Pieţei de Energie Electrică, ce prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi fiecare Participant la PZU; aceasta se semnează de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de fiecare Participant la PZU
Costuri de Pornire Start-up Costs Costurile necesare pentru Pornirea unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după cum este cazul
Creştere de Putere Upward Regulation Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional prin creşterea producţiei Unităţilor Dispecerizabile sau reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil
Declaraţie de Disponibilitate Availability Declaration Document transmis Operatorului de Transport şi de Sistem conform prevederilor secţiunii 6 (din Codul menţionat mai sus) specificând disponibilitatea Unităţilor Dispecerizabile ale respectivului Producător în [săptămâna] calendaristică următoare
Dezechilibru Imbalance Diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea, unei Unităţi de Producţie sau Sistemului Electroenergetic Naţional în totalitate, după caz
Dezechilibru de la Notificare Information Imbalance O măsură a diferenţei dintre producţia planificată şi cea realizată pentru o anumită Unitate Dispecerizabilă precum şi a timpului cu care acest dezechilibru a fost notificat în avans către Operatorul de Transport şi de Sistem
Dezechilibrul Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Imbalance Diferenţa dintre Poziţia Netă Contractuală şi Poziţia Netă Măsurată a unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea
Dezechilibrul Sistemului System Imbalance Dezechilibrul agregat la nivelul Sistemului Electroenergetic Naţional
Dispoziţie de Dispecer Dispatch Instruction Comandă dată de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, către Unităţile Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau operatori ai Reţelelor Electrice de Distribuţie, pentru menţinerea parametrilor normaţi ai Sistemului Electroenergetic Naţional, incluzând utilizarea Serviciilor de Sistem
Echipament de Contorizare pe Interval Interval Meter Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze şi să transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă transportate, livrate într-un Punct de Măsurare, în fiecare Interval de Dispecerizare
Energie Disponibilă pentru Echilibrare Available Balancing Capacity Cantitatea de Energie de Echilibrare ce poate fi pusă la dispoziţia Operatorului de Transport şi de Sistem de o Unitate Dispecerizabilă sau de un Consum Dispecerizabil în Intervalul de Dispecerizare
Energie de Echilibrare Balancing Energy Cantitate de energie electrică corespunzătoare Reglajului Secundar, Terţiar Rapid şi Terţiar Lent
Export Export Livrarea fizică sau comercială de Energie Electrică din Sistemul Electroenergetic Naţional în alte ţări
Furnizor Supplier Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare
Furnizor Implicit Franchise Supplier Furnizor care are dreptul şi responsabilitatea furnizării energiei electrice pentru Consumatorii Captivi, în concordanţă cu Licenţa deţinută
Import Import Livrarea fizică sau comercială de Energie Electrică din alte ţări în Sistemul Electroenergetic Naţional
Interconexiune Interconnec tion Echipament (de exemplu linie sau transformator) prin care se conectează două arii de reglaj sau două sisteme electroenergetice
Interval de Dispecerizare Dispatch Interval Perioadă de o (1) oră, pentru care fiecare Producător de Energie Electrică ce deţine Unităţi Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau Parte Responsabilă cu Echilibrarea, după caz, trebuie să transmită Notificări Fizice conform prevederilor secţiunii 6 (din Codul menţionat mai sus)
Interval de Notificare a Dezechilibrului Imbalance Notice Time Timpul în minute, cu care un Producător de Energie Electrică transmite în avans la Operatorul de Transport şi de Sistem un anunţ despre un Dezechilibru de la Notificare
Interval de Tranzacţionare Trading Interval Perioadă de o (1) oră, pentru care o Tranzacţie individuală poate fi încheiată pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Licenţă License Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică
Livrări Contractuale Contracted Delivery Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea conform ultimei Notificări Fizice Aprobate a respectivei Părţi Responsabile cu Echilibrarea, incluzînd Schimburile Bloc, Exporturile, Importurile şi Tranzacţiile angajate pe Piaţa pentru Ziua Următoare sau pe Piaţa de Echilibrare
Livrări Măsurate Metered Deliveries Livrările de Energie Electrică ce sunt măsurate într-un Punct de Racordare dintre Sistemul Electroenergetic Naţional şi un Producător sau un Consumator, după caz, sau într-un Punct de Racordare unde Reţeaua Electrică a unui Operator de Reţea este racordată cu Reţeaua Electrică a altui Operator de Reţea, precum şi Pierderile Tehnice în Reţele Electrice
Marja de Siguranţă a Interconexiunii Internaţionale – TRM Transmission Reliability Margin Rezerva de siguranţă care ia în consideraţie incertitudinile asupra valorii calculate a Capacităţii Totale de Interconexiune Internaţională
Menţinere în Rezervă Caldă Stand-by Măsurile care trebuie luate pentru menţinerea unei Unităţi Dispecerizabile, dupa ce a fost pornită sau desincronizată, într-o stare care să permită sincronizarea imediată cu Sistemul Electroenergetic Naţional la comanda Operatorului de Transport şi de Sistem
Notă de Decontare Settlement Statement Notă de regularizare întocmită de Operatorul de Decontare, în care sunt înregistrate toate valorile ce trebuie să fie debitate sau creditate în contul de decontare al unui Deţinător de Cont conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Notă Lunară de Regularizare pe Piaţa de Echilibrare Monthly Balancing Market Statement Notă de regularizare lunară întocmită de Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare, care sintetizează livrările contractuale şi realizate de Energie de Echilibrare ale Participanţilor la Piaţa de Echilibrare, Unităţilor Dispecerizabile sau Consumurilor Dispecerizabile, după caz, pe Piaţa de Echilibrare în fiecare lună calendaristică
Notă de Regularizare a Contului Statement of Account Notă de regularizare transmisă de Operatorul de Decontare fiecărui Deţinător de Cont, pentru conturile de decontare şi pentru conturile în numerar
Notificare Fizică Physical Notification Document care stabileşte programul de funcţionare al producţiei nete, schimburilor şi consumului de Energie Electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional, precum şi al Exporturilor sau Importurilor, conform tranzacţiilor bilaterale pe care participanţii la piaţă le-au încheiat
Notificare Fizică Aprobată Approved Physical Notification Notificarea Fizică aprobată de Operatorul de Transport şi de Sistem
Notificare Fizică a Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Physical Notification Notificare Fizică transmisă de o Parte Responsabilă cu Echilibrarea, care stabileste programul de funcţionare al producerii, schimburilor şi consumului de energie electrică precum şi pentru Importurile şi Exporturile participanţilor la piaţă, pentru care Partea Responsabilă cu Echilibrarea şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării
Ofertă Offer În cazul Pieţei pentru Ziua Următoare, este o Ofertă de Cumpărare sau o Ofertă de Vînzare, după caz; în cazul Pieţei de Echilibrare, este o Ofertă Zilnică sau o Ofertă Fixă, după caz
Ofertă de Cumpărare Buy Offer Oferta transmisă de un Participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de a cumpăra Energie Electrică de pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Ofertă Fixă Standing Offer Ofertă transmisă de un Participant la Piaţa de Echilibrare pentru o Unitate Dispecerizabilă sau un Consum Dispecerizabil, după cum este cazul, care a fost calificat pentru Reglaj Terţiar Lent în concordanţă cu Codul Reţelei de Transport; fiecare Ofertă Fixă cuprinde o Ofertă Fixă pentru Pornire şi o Ofertă Fixă pentru Menţinere în Rezervă Caldă aferente respectivei Unităţi Dispecerizabile sau Consum Dispecerizabil
Ofertă Validată Validated Offer Oferta validata de Operatorul Pieţei de Energie Electrică sau de Operatorul Pieţei de Echilibrare, după caz
Ofertă de Vânzare Sell Offer Ofertă transmisă de un Participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de a vinde Energie Electrică pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Ofertă Zilnică Daily Offer Ofertă pentru Creştere de Putere şi/sau pentru Reducere de Putere pe Piaţa de Echilibrare transmisă de un Participant la Piaţa de Echilibrare
Operator de Decontare - OD Settlement Administrator Departament distinct organizat în cadrul S.C. Opcom S.A. pentru realizarea funcţiilor de decontare care i-au fost atribuite prin prezentul Cod Comercial
Operator de Măsurare Metering Operator Agent economic care instalează, întreţine, administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. Agenţii economici desemnaţi ca operatori de măsurare sunt: -Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru asigurarea măsurărilor pe piaţa angro; -Producători, pentru asigurarea măsurărilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrarile în reţeaua de distribuţie; - Operatorul de distribuţie, pentru asigurarea măsurărilor pe piaţa cu amănuntul.
Operatorul Pieţei de Echilibrare Balancing Market Operator Operator de piaţă care asigură înregistrarea Participanţilor la Piaţa de Echilibrare precum şi colectarea şi verificarea formală a Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare Operatorul Pieţei de Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A.
Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPEE Market Operator Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea cantităţilor de energie pe piaţa de energie electrică şi care determină preţurile pe Piaţa pentru Ziua Următoare, îndeplinind funcţiile prevăzute de prezentul Cod Comercial Operatorul Pieţei de Energie Electrică este S.C. Opcom S.A.
Operator de Reţea Network Operator Operatorul de Transport şi de Sistem sau un Distribuitor, după caz
Operator de Transport şi de Sistem - OTS Transmission System Operator Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem Operatorul de Transport şi de Sistem este C.N. Transelectrica S.A.
Oră de Închidere a Pieţei de Echilibrare BM Closing Time Ora până la care ofertele pe Piaţa de Echilibrare pot fi transmise Operatorului Pieţei de Echilibrare, aceasta fiind ora 17:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Oră de Închidere a Pieţei pentru Ziua Următoare DAM Closing Time Ora până la care Ofertele pe Piaţa pentru Ziua Următoare pot fi transmise Operatorului Pieţei de Energie Electrică, aceasta fiind ora 11:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Oră de Transmitere Submission Time Ora la care o Ofertă sau o Notificare Fizică, după caz, a intrat în Sistemul de Tranzacţionare corespunzător sau în Sistemul de Programare, aşa cum a fost înregistrată prin marca de timp
Ora de Transmitere a Programului Schedule Submission Time Ora până la care o Notificare Fizică poate fi transmisă Operatorului de Transport şi de Sistem, aceasta fiind ora 15:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Ordine de Merit pe Piaţa de Echilibrare Merit Order Ordonarea Perechilor Preţ-Cantitate din Ofertele Zilnice Validate, stabilită şi utilizată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru determinarea Perechilor Preţ-Cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea Energiei de Echilibrare
Ore de Tranzacţionare Trading Hours Intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00 al fiecărei Zile de Tranzacţionare
Parte Responsabilă cu Echilibrarea - PRE Balance Responsible Party Titular de Licenţă care a fost înregistrat de Operatorul de Transport şi de Sistem ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea conform prevederilor secţiunii 10 (din Codul menţionat mai sus); o Parte Responsabilă cu Echilibrarea îşi poate asuma, de asemenea, Responsabilitatea Echilibrării pentru alţi Titulari de Licenţă
Participant la Licitaţii Auction Participant Titular de Licenţă, înregistrat de Operatorul de Transport şi de Sistem ca participant la licitaţiile pentru capacităţile de interconexiune internaţională conform prevederilor secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Participant la Piaţa de Echilibrare Balancing Market Participant Titular de Licenţă care a fost înregistrat ca un participant la Piaţa de Echilibrare de Operatorul Pieţei de Echilibrare, conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Participant la PZU Trading Participant Titular de Licenţă care a fost înregistrat ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de Operatorul Pieţei de Energie Electrică conform prevederilor secţiunii 5 (din Codul menţionat mai sus)
Pereche Preţ-Cantitate Price-Quantity Pair O combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul la care un ofertant intenţionează să vândă sau să cumpere, după caz, o cantitate de Energie Electrică ce nu va depăşi cantitatea specificată; acest preţ poate reprezenta de asemenea un preţ minim sau maxim
Perioadă de Achiziţie Procurement Period O perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru achiziţionarea Serviciilor de Sistem Tehnologice sau a Pierderilor Tehnice în Reţele Electrice conform prevederilor secţiunii 8 (din Codul menţionat mai sus)
Perioadă de Licitaţie Auction Period Perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru alocarea prin licitaţie a capacităţilor de interconexiune internaţională conform prevederilor secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Perioadă de Pornire Start-up Time Timpul necesar pentru iniţierea şi realizarea Pornirii unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după caz
Piaţa angro de energie electrică Wholesale electricity market Cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării sau consumului propriu, precum şi de operatorii de reţea în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic.
Piaţă Centralizată Cadru de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între diverşi agenţi economici, intermediate de o contraparte centrală, pe baza unor reguli specifice.
Piaţa de Echilibrare - PE Balancing Market Piaţa centralizată organizată si administrată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participanţii la Piaţa de Echilibrare, şi a le utiliza pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi pentru a rezolva Restricţiile de Reţea
Piaţa pentru Ziua Următoare – PZU sinonim Piaţa Spot Day-Ahead Market Piaţa centralizată pentru vânzarea şi cumpărarea Energiei Electrice în Ziua de Livrare care urmează imediat după Ziua de Tranzacţionare
Pierderi Tehnice în Reţelele Electrice Network Losses Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o Reţea Electrică
Pornire Start-up Toate măsurile care trebuie luate pentru pregătirea unei Unităţi Dispecerizabile pentru a fi sincronizată cu Sistemul Electroenergetic Naţional sau pentru reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil
Poziţie Netă Contractuală Net Contractual Position Diferenţa netă dintre Livrările Contactuale pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea le-a livrat şi Livrările Contractuale care i-au fost livrate respectivei Părţi Responsabile cu Echilibrarea într-un Interval de Dispecerizare
Poziţie Netă Măsurată Net Metered Position În cazul unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea care nu este un Operator de Reţea, este diferenţa dintre Consumul Net agregat pentru toţi Consumatorii de Energie Electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării şi Producţia Netă agregată pentru toţi Producătorii de Energie Electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea Echilibrării; în cazul unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea care este un Operator de Reţea, Poziţia Netă Măsurată include Pierderile Tehnice în Reţele Electrice precum şi energia electrică livrată către sau primită de la alţi Operatori de Reţea
Preţul pentru Deficit de Energie Imbalance Deficit Price Preţul unitar pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea trebuie să îl plătească Operatorului de Transport şi de Sistem pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Preţul de Închidere a Pieţei – PIP Market Clearing Price Preţul la care sunt încheiate Tranzacţiile pe Piaţa pentru Ziua Următoare într-o anumită Zonă de Tranzacţionare, pe un anumit Interval de Tranzacţionare
Preţul pentru Excedent de Energie Imbalance Surplus Price Preţul unitar pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea trebuie să îl primească de la Operatorul de Transport şi de Sistem pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Producător de Energie Electrică Producer Persoană fizică sau juridică, titulară de Licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare
Producţie Netă Net Production Energia Electrică ce este livrată de o Unitate de Producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional
Producţie Prioritară Priority Production Producţia oricărei Unităţi de Producţie deţinute de un Titular de Licenţă, pentru care sunt acordate drepturi preferenţiale de vânzare conform prevederilor secţiunii 13 (din Codul menţionat mai sus)
Punct de Racordare Connection Point Punctul fizic în care un utilizator este racordat la Sistemul Electroenergetic Naţional
Punct de Măsurare Metering Point Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică
Reducere de Putere Downward Regulation Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui excedent de producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional prin reducerea producţiei unei Unităţi Dispecerizabile sau creşterea consumului unei centrale de acumulare prin pompare care este înregistrată drept Consum Dispecerizabil
Registru Dispecer Dispatch Log Registru în care Operatorul de Transport şi de Sistem înregistrează Dispoziţiile de Dispecer emise conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Registru de Măsură Metering Register Registru întocmit şi actualizat de fiecare Operator de Măsurare, care conţine datele tehnice, administrative şi fizice relevante pentru fiecare Punct de Măsurare din Zona de Licenţă corespunzătoare, conform prevederilor Codului de Măsurare a Energiei Electrice
Registru pentru Părţile Responsabile cu Echilibrarea BRP Register Registru întocmit şi actualizat de Operatorul de Transport şi de Sistem care conţine informaţii specifice despre Părţile Responsabile cu Echilibrarea înregistrate
Registru de Serviciu pe Sistem System Service Register Registru întocmit şi actulizat de fiecare Operator de Reţea care conţine Informaţii specifice despre Utilizatorii de Reţea Electrică înregistraţi
Registru de Tranzacţionare Trading Register Registru întocmit şi actualizat de Operatorul Pieţei de Energie Electrică care conţine informaţii despre Participanţii la PZU înregistraţi
Reglaj Necesar Required Regulation Cantitatea de Energie de Echilibrare pe care Operatorul de Transport şi de Sistem are nevoie sa o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Reglaj Primar Primary Regulation Reglarea automată şi rapidă (timp<30sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub acţiunea regulatoarelor de viteză proprii, în scopul menţinerii echilibrului dintre producţie şi consum la o frecvenţă apropiată de valoarea de consemn, asigurând securitatea reţelei pe principiul solidarităţii partenerilor de productie
Reglaj Secundar Secondary Regulation Reglaj automat centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute
Reglaj Terţiar Lent Slow Tertiary Regulation Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglej terţiar rapid în condiţiile prevăzute de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Reglaj Terţiar Rapid Fast Tertiary Regulation Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar în condiţiile prevăzute de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Puterea Reactivă pentru Reglarea Tensiunii Voltage and Reactive Power Control Măsuri de gestionare a puterii reactive pentru reglerea tensiunii în sistem între anumite limite în diverse noduri ale Reţelei, conform prevederilor din Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Responsabilita tea Echilibrării Balance Responsibility Responsabilitatea fiecărui Titular de Licenţă, faţă de Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz
Restricţie de Reţea sinonim Congestie Network Constraint Situaţia de funcţionare în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară abaterea de la programul de funcţionare al unităţilor de producere rezultat în urma notificărilor fizice
Reţea Electrică Network Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele; Reţeaua Electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie
Reţea Electrică de Distribuţie Distribution Network Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv
Reţea Electrică de Transport Transmission Network Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
Rezervă Necesară Required Margin Cantitatea de Energie de Echilibrare care trebuie să fie disponibilă în timpul fiecărui Interval de Dispecerizare aşa cum este determinată de Operatorul de Transport şi de Sistem conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Rezervă de Reglaj Primar Primary Reserve Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat în 30 de secunde şi poate rămâne în funcţiune pe durată de minim 15 minute
Rezervă de Reglaj Secundar Secondary Reserve Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului puterii de schimb de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maxim 15 minute
Rezervă Terţiară Lentă Slow Tertiary Reserve Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore
Rezervă Terţiară Rapidă Fast Tertiary Reserve Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sînt calificate pentru a realiza sincronizarea şi încărcarea sarcinii în maximum 15 minute
Rezerve Reserve Disponibilitatea garantată pentru anumite Servicii de Sistem, incluzând Reglajul Secundar şi Terţiar, pe care Operatorul de Transport şi de Sistem a contractat-o conform prevederilor secţiunii 8 (din Codul menţionat mai sus)
Scală de Preţ Price Scale Intervalul între zero şi cel mai mare preţ în care trebuie să se situeze preţul unei Oferte transmisă pe Piaţa pentru Ziua Următoare sau pe Piaţa de Echilibrare, după caz; Scale de Preţ diferite pot fi stabilite pentru Piaţa pentru Ziua Următoare şi pentru diferite tipuri de Energie de Echilibrare
Schimb Bloc Block Exchange Schimb de Energie Electrică între două Părţi Responsabile cu Echilibrarea
Servicii de Sistem Servicii asigurate utilizatorilor reţelei de către OTS pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor
Servicii de Sistem Tehnologice Ancillary Services Servicii asigurate de regulă de producători, la solicitarea OTS, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor
Sistemul Pieţei de Echilibrare Balancing Market System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul de Transport şi de Sistem, care este folosit de asemenea şi de Operatorul Pieţei de Echilibrare în scopul administrării Pieţei de Echilibrare
Sistemul de Programare Scheduling System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul de Transport şi de Sistem în scopul primirii, verificării şi prelucrării Notificărilor Fizice
Sistemul de Tranzacţionare Trading System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul Pieţei de Energie Electrică în scopul administrării Pieţei pentru Ziua Următoare
Societate de Distribuţie (Distribuitor) Distributor Persoană juridică ce deţine Licenţa de a exploata o Reţea Electrică de Distribuţie, acordată de Autoritatea Competentă
Titular de Licenţă Licensed Party Persoană juridică deţinătoare a unei licenţe acordate de autoritatea competentă
Tranzacţie Transaction Convenţie legală ferm încheiată între două părţi pentru livrarea de Energie Electrică şi/sau Servicii de Sistem Tehnologice în concordanţă cu prezentul Cod Comercial
Unitate Dispecerizabilă Dispatchable Unit Unitate de Producţie care a fost înregistrată ca Unitate Dispecerizabilă în conformitate cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Unitate Hidroenergetică Hydro Unit Unitate de Producţie care se bazează pe utilizarea energiei hidro, incluzând centralele pe firul apei, centralele în cascadă cu baraj (cu acumulare) şi centralele de acumulare prin pompare
Unitate Nedispecerizabilă Non-Dispatchable Unit Unitate de Producţie care nu este Unitate Dispecerizabilă
Unitate de Producţie Production Unit Un singur ansamblu de maşini rotative destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică
Utilizator de Reţea Electrică System User Producător, operator de transport şi de sistem, operator de distribuţie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv
Valoare Măsurată Meter Value Cantitatea de Energie Electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată pe parcursul unui Interval de Dispecerizare
Valoare Masurată Aprobată Approved Meter Value Valoare Măsurată care a fost aprobată conform prevederilor secţiunii 11 (din Codul menţionat mai sus)
Viteză de Variaţie a Sarcinii Ramp-Rate Viteza de încărcare sau de descărcare a unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după caz, aşa cum este înregistrată conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport ca parte a Caracteristicilor Tehnice
Zi Financiară Financial Day Zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru operaţiuni financiare
Zi de Livrare Delivery Day Ziua calendaristică imediat următoare unei Zile de Tranzacţionare
Zi Lucrătoare Business Day Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile declarate sărbătoare legală în România
Zi Nelucrătoare Non-Working Day Ziua de sâmbătă, de duminică şi oricare zi declarată sărbătoare legală în România
Zi de Tranzacţionare Trading Day Orice Zi calendaristică
Zona Furnizorului Implicit Franchise Area Zona de Reţea pentru care este valabilă Licenţa acordată de Autoritatea Competentă Furnizorului implicit
Zonă de Licenţă License Area Zona de Reţea pentru care este valabilă Licenţa Operatorului de Transport şi de Sistem sau a unui Distribuitor, după caz
Zonă Naţională de Tranzacţionare National Trading Zone Acea parte a Sistemului Electroenergetic Naţional la care sunt conectaţi Consumatorii de Energie Electrică şi Producătorii de Energie Electrică din România
Zonă de Tranzacţionare Trading Zone Parte a Sistemului Electroenergetic Naţional, pentru care pot fi transmise Oferte separate pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Zonă de Tranzacţionare de Frontieră Border Trading Zone Toate Zonele de Tranzacţionare care sunt diferite de Zona Naţională de Tranzacţionare
Smart Meter - Contor inteligent (pentru masurare energie electrica activa si reactiva)
Virtual Power Entity (VPE) - Entitate Energetică Virtuală (EEV)

Acronime în limba engleză

AMI - Advanced Metering Infrastructure
CHP - Combined Heat and Power
CIM - Common Information Model
DER - Distributed Energy Resource
DG - Distributed Generation
DLMS - Distribution Line Message Specification
DMS - Distribution Management System
DNO - Distribution Network Operator
DSO - Distribution System Operator
Termenul desi uzitat, este relativ impropriu. Termenul corect este "Distribution Operator" - "DO", acesta fiind un operator de distributie si nefiind si Operator de Sistem. Eroarea se poate sa provina din traducerea eronata a similarului "TSO" care de fapt inseamna: "Operator de transport si de sistem" si nu "Operatorul sistemului de transport". Operatorul de sistem este unic in cadrul SEN fiind de fapt Dispecerul Energetic National din cadrul Transelectrica. Totodata Transelectrica este si Operator de Transport, avand de fapt tarife separate pentru activitatea de Operator de Transport fata de cea de Operator de Sistem.
Observatie: in EU Commission Task Force for Smart Grids apar urmatoarele definitii:
DNO - Distribution Network Operator - Organization responsible for managing the electricity network supplying the grid users premises. DSO - Distribution System Operator: organization owning distribution assets and acting as DNO.
care defineste DSO ca fiind entitatea ce opereaza reteaua (DO sau DNO) dar care o si detine.
DR - Demand Response: the adjustment of end-user loads based on communications between the end-user and the service provider or markets
EMIX - OASIS Energy Market Information Exchange (eMIX)
Deals with Exchanging pricing information and product definitions in energy markets. Link-ul: OASIS-eMIX
The eMIX information models to define information models to support Transactional Energy. These transactions are a subset of all possible energy transaction types that are selected to enable human and automated transactions of energy. This information model is called the Transactional Energy Market Information Exchange (TeMIX) model. Sursa: TemiX whitepaper
EMS - Energy Management System
ES - Energy Services
ESCO - Energy Service COmpany
FACTS - Flexible AC Transmission Systems
HAN - Home Area Network
HPP - Hydro Powerplant
PMU - Phasor Measurement Unit
PSPP - Pumped Storage PowerPlant
PV - Photovoltaic (solar power)
RTU - Remote Terminal Unit
SCADA - Supervisory, Control And Data Acquisition
SOA - Service-Oriented Architecture
TeMIX - Transactional Energy Market Information Exchange. A se vedea si acronimul EMIX
TSO - Transmission System Operator
A se vedea observatiile facute la acronimul DSO.
In acord cu aceste observatii, TSO inseamna de fapt Transmission and System Operator sau mai descriptiv: Transmission Network and System Operator
VPE - Virtual Power Entity
VPP - Virtual Power Plant

Acronime în limba română

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
CHE - Centrala Hidroelectrica
CHEAP - Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompare
CHEMP - Centrala Hidroelectrica de Mica Putere
DEC - Dispecerul Energetic Central
EVP - Entitate de Putere Virtuala
HA - Hidroagregat
MHC - Microhidrocentrala
OPCOM - OPeratorul COMercial al pietei de energie electrica
OPE - Operatorul Pietei de Echilibrare
OTS - Operatorul de Transport si Sistem
PE - Prescriptie Energetica
PPE - Participant la Piata de Echilibrare
PRE - Parte Responsabila cu Echilibrarea
RAR - Reanclansarea Automata Rapida
RAV - Regulator (Automat) de Viteza
RED - Resursa Energetica Distribuita
SEN - Sistem Electroenergetic National
UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice
UD - Unitate Dispecerizabilă
UDI - Unitate Dispecerizabilă Inteligentă

Glosar de termeni 

Centrala hidroelectrică (CHE)

Centrala hidroelectrică (CHE) este o centrală care produce energie electrică cu ajutorul unei turbine care utilizeaza energia cinetica si potentiala a unui volum de apa.
De obicei prin CHE se subînțeleg centrale cu putere mare (> 10 MW).
Centralele cu putere instalata sub 10 MW , dar mai mari decat 1MW sunt denumite in general micro-hidrocentrale (MHC-uri). Centralele cu puteri sub 1MW sunt denumite centrale hidroelectrice de mica putere (CHEMP).

Centrala termoelectrică (CTE)

Centrala termoelectrică (CTE) este o centrală care produce energie electrică cu ajutorul unei turbine cu abur, in care incalzirea aburului se face pe baza arderii unui combustibil fosil (carbune, pacura, gaz) intr-un cazan.
Datorita compexitatii acestora, CTE sunt viabile doar pentru puteri instalate mari.

Entitate energetică virtuală (EEV)

Engl: Virtual Power Entity (VPE)
Entitatea energetica virtuala (EEV) este o generalizare a notiunii de generator de energie electrica, prin aceea ca EEV reprezinta o entitate energetica care contine generatoare de energie electrica, consumatori flexibili (care isi pot modifica consumul la cerere din exterior) si elemente de stocare / redare energie electrica la comanda.
EEV este o entitate in sine, chiar daca ea include diverse surse de energie distincte, pe care le intergreaza si le optimizeaza, prezentandu-se celorlalti participanti la activitatea energetica ca un tot unitar, cu atribute asociate entitatii ca un intreg, provenite din atributele individuale agregate intr-un mod inteligent.

Participant la piata de echilibrare (PPE)

Parte responsabila cu echilibrarea (PRE)

Reglaj secundar frecvență-putere (RSfP)

Acest tip de reglaj asigură următoarele funcționalități:
 • menține echilibrul între producerea și consumul de energie în cadrul unei zone de control și
 • asigură contribuția la menținerea frecvenței sistemului în cadrul unei zone sincrone.
RSfP funcționeză în paralel cu reglajul primar de frecvență, fără a perturba funcținalitatea acestuia.
Reglajul este executat cu ajutorul unui regulator central f-P, care transmite ordine de reglaj către mijloacele de reglaj distribuite (centrale electrice cu posibilități de reglaj) în cadrul zonei de control. Regulatorul central funcționeză pe baza unui ciclu de timp care trebuie să fie cuprins între 1 secundă și 5 secunde.

Reglaj secundar de tensiune (RST)

Engl: Secondary Voltage Control
Reglajul secundar de tensiune (RST) se referă la reglajul de tensiune în rețea prin utilizarea unor resurse de reglaj distribuite dar care sunt controlate centralizat.
RST se poate realiza pe mai multe nivele. Astfel, un prim nivel RST se referă la controlul centralizat la nivel de rețea de transport, cu un punct central de control gestionat de operatorul de transport. Un al doilea nivel poate fi la nivelul rețelei de distribuție de inalta tensiune (110 kV). Mai poate exista un nivel care gestionează tensiunile la nivelul mediei sau joasei tensiuni.
Fiecare nivel poate funcționa corelat (ierarhic), independent sau mixt.

Rezervă Terțiară Rapidă (RTR)

Engl: Fast Tertiary Reserve Rezervă Terțiară Rapidă (RTR) reprezintă rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea și încărcarea sarcinii în maximum 30 minute (definiție extrasă din procedura operațională cod TEL-03.03).

Rețele Energetice Inteligente (REI)

Engl: Smart Energy Grids sau Smart Grids Rețelele Energetice Inteligente sunt rețelele energetice tradiționale ajutate sinergetic de tehnologiile informatice, în scopul de a deveni flexibile, optimizate și capabile să răspundă unor noi cerințe.
Aceste rețele permit funcționalități noi și optimizarea celor tradiționale, prin utilizarea unei rețele informatice numită Energy Web sau EnerWeb (care poate funcționa pe structurile internet / intranet existente), prin intermediul cărora participanții la activitatea energetică propriuzisă (producători ți consumatori de energie, furnizori de servicii conexe, gestionarii de piețe energetice etc.) schimbă informații în timp real care ajută la adaptarea caracteristicilor de producție și de consum a energiei electrice pe baza unei multitudini de criterii globale, locale sau de grup.

Servicii energetice (SE)

Engl: Energy Services (ES)
Serviciile energetice sunt acele servicii necesare activității energetice de bază sau care se pot efectua folosind elemente ale infrastructurii energetice pentru a genera funcționalități noi.
Se considera că SE se pot efectua cu precadere în cadrul rețelelor energetice inteligente. O parte din aceste servcii se regăsesc și în cadrul rețelelor energetice existente, în general la nivelul operatorului de transport, pentru că la acest nivel reșelele electrice au avut caracter "inteligent" si in cadrul sistemelor tradiționale. Printre serviciile energetice se pot enumera următoarele categorii:
 • servicii tehnologice de sistem sau mai pe scurt servicii de sistem (eng. ancillary services), ca de exemplu:
  • reglaj secundar de frecvență-putere
  • reglaj terțiar de frecvență-putere
  • reglaj secundar de tensiune în rețeaua de transport
 • servicii tehnologice de rețea sau servicii de rețea (engl. network services), ca de exemplu:
  • reglaj secundar de tensiune în rețeaua de distribuție
  • gestionarea supraincaracrilor pe segmente ale rețelei de distribuție
 • servicii în cadrul unei entități energetice virtuale, cum ar fi:
  • serviciile de micșoarare a dezechilibrelor în grup prin metode active (engl. active balancing).

Source:http://grei.ecro.ro

Understanding File Permissions: What Does “Chmod 777″ Means?

If you are a Linux user, or a webmaster managing your own website (which is probably hosted on a Linux server), you will surely come across a situation when you try to upload a file or modify a document and receive the error “You do not have the permissions to upload file to the folder“. And after some googling, the solution is often as easy as setting the file permission to “775″ or “777″. So what exactly does “777″ mean? And why must it be ’7′, and not ’8′ or ’9′?

Understanding File Permissions

Unix systems (including Linux and Mac OS X) come with a file control mechanism to determine who can access a particular file or folder and what actions they can do to it. There are two parts to the file control mechanism, namely Classes and Permissions. Classes determines who can access the file while the Permissions determines the kind of action the user can do to the file.
There are three Classes – Owner, Group, Others.
 • The Owner is the usually the creator of the files/folders. In Linux, files or folders that you created in your Home directory are usually owned by you, unless you specifically change the ownership.
 • The Group contains a group of users who share the same permissions and user privilege.
 • Others means the general public.
file-permissions-classes
As for permissions, there are 3 type of actions that you can perform on a file/folder. You can either read, write or execute.
 • Read – You can only view the file, but cannot modify the content of the file. When applied on Folder, you can only view the files in the folder, but you can’t delete from or add files into the folder.
 • Write – You can edit and modify the file. For Folders, you can delete and add files into the folder.
 • Execute – Execute is mainly used when you need to run the file (commonly used when you need to run a script).
file-permissions-permissions
When you combine the Classes and the Permissions, you will be able to control who can access the file and what actions they are able to do with it.
For example, the owner will usually have all the permissions (read, write and execute) to access the file. If you are not the owner of the file/folder, you have to change the Ownership of the file to your name, or change the permissions of Group or Others to read, write or execute. In a web server, if you are not able to upload a file, it is probably because you are not the owner of the destination folder, or you are not given sufficient permissions to add files to the folder.

What’s about the number?

With the basic understanding of the Classes and Permissions, let’s delve into it further and see how the “777″ or “775″ come about.
Every file and folder contain a 8-bit data that control the permissions. At its basic binary form, it will be “000″, which means no permissions of any form is granted. When you set a “Read” permission, it will add 4-bit to the data, making it “100″ (in binary format) or a “4″ in the usual decimal format. Setting a “Write” permission will add 2-bit to the data, making it “010″ and “2″ in decimal form. Lastly, setting an “Execute” permission adds 1-bit to the data, which will result in “001″, or “1″ in decimal form. In short:
 • Read is equivalent to ’4′.
 • Write is equivalent to ’2′.
 • Execute is equivalent to ’1′
When we want to set permissions, we just add up the number. For example, to set the permissions to read and write, we will use ’6′ (4 + 2) for the permission. For read, write and execute, we will use ’7′ (4 + 2 + 1) for the permission. Here’s the different permutation:
0 – no permission
1 – execute
2 – write
3 – write and execute
4 – read
5 – read and execute
6 – read and write
7 – read, write, and execute
Depending on the permissions you want to grant to the file, you just set the number accordingly.
What about the 3 digits ’777′? Well, the first digit is assigned to the Owner, the second digit is assigned to the Group and the third digit is assigned to the Others. So for a file with ’777′ permission, everyone can read, write and execute the file. Here are some of the commonly used permissions:
 • 755 – This set of permission is commonly used in web server. The owner has all the permissions to read, write and execute. Everyone else can only read and execute, but cannot make changes to the file.
 • 777 – Everyone can read write and execute. In a web server, it is not advisable to set ’777′ permission for your files and folders as it allows anyone to add malicious code to your server. However, in some cases, you will need to set the 777 permissions before you can upload any file to the server (For example, uploading images in WordPress)
 • 644 – Only the owner can read and write. Everyone else can only read. No one can execute the file.
 • 655 – Only the owner can read and write, but not execute the file. Everyone else can read and execute, but cannot modify the file.

Setting File Permissions in Command Line

In Linux, you can easily change the file permissions by right-clicking the file or folder and select “Properties”. There will be a Permission tab where you can change the file permissions. In the terminal, the command to use to change file permission is “chmod“.
chmod 775 /path/to/file
Hopefully, this article can help you understand better about the file permissions in Unix system and the origin of the magical number “777″.
Source: http://www.maketecheasier.com

Kostenfreie Arbeitshilfen für den Übersetzeralltag

Onlinedienste

del.icio.us

Die Vorteile internetbasierter Bookmarks sind die plattformunabhängige Verfügbarkeit, die Indexierung mittels Tags und der oft hilfreiche Beitrag der anderen Nutzer. Del.icio.us ist bedienungsfreundlich und schnörkellos und überzeugt auch durch den grössten Nutzerstamm. http://del.icio.us/

Textalizer

Der Textalizer ermittelt weit über das Zählen von Worten hinaus sämtliche relevanten Eckdaten eines Textes oder des Inhalts einer Website. http://textalyser.net/

Term-minator

Term-minator bietet Suchinterfaces in 5 Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch), mit denen Google über ein benutzerdefiniertes Suchformular mit mehreren Suchfilteroptionen abgefragt werden kann. Die Suchmuster enthalten Suchoperatoren, Webadressen oder geeignete Schlüsselwörter, die die Googlesuche auf Seiten einschränken, die Definitionen bzw. Übersetzungen, mehrsprachige Texte, Redewendungen,Glossare und andere translationsrelevante Informationen enthält. Die „Erweiterte Suche“ bietet noch engmaschigere Suchmöglichkeiten zur direkten Abfrage der Informationsbestände von vertikalen Suchmaschinen, terminologischen Datenbanken, Online-Lexika, Glossar-,Text- und Nachrichtensammlungen. http://www.term-minator.eu/de.html
Unter der Adresse http://www.term-minator.eu/toolbar_en.htm ist die Term-minator-Symbolleiste verfügbar, die es ermöglicht, Onlinewörterbücher, Suchmaschinen und viele andere für TranslatorInnen relevante Ressourchen direkt im Browser zu durchsuchen.

Translatr

Eine auf Google Coop basierende, spezialisierte Suchmaschine, welche ausschliesslich in Onlinewörterbüchern, Glossarsammlungen und anderen Datenbanken sucht. http://www.translatr.info/

Performancing Metrics

Das mit Abstand komfortabelste und übersichtliche Webtraffic-Analyseprogramm erlaubt nach der Integration eines kurzen Codes in die Webseiten sowohl einen fundierten Überblick als auch das Tracken bis hin zum einzelnen Besucher in Echtzeit. http://pmetrics.performancing.com/

Mite

Online-Zeiterfassungstool mit umfassenden Funktionen, seit Kurzem allerdings nicht mehr kostenlos - leider. http://mite.yo.lk/

Normzeilen- Rechner

Berechet zuverlässig und in Handumdrehen die Anzahl Normzeilen (55 Anschläge inclusive Leerzeichen) eines beliebigen Textes. http://globtrad.com/normzeilen/

Umrechnung Wortpreis <> Zeilenpreis

Der FeeWizard hilft bei der Konvertierung von Wort- in Zeilenpreise (und umgekehrt), wahlweise anhand des Ziel- oder Ausgangstextes. Für die häufigsten europäischen Sprachen (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV - Kombination beliebig) sind Wortlängen hinterlegt, die Zeichenzahl pro Zeile kann selbst eingegeben werden: http://www.amtrad.it/feewizardol.php

Englische Silbentrennungen prüfen

http://www.yourdictionary.com Wort eingeben, "Go" klicken, Silbentrennung wird angezeigt.

Abkürzungen entziffern

http://www.abkuerzungen.de Abkürzung eingeben, "Finden" klicken, mögliche Bedeutungen werden angezeigt.
http://www.acronymfinder.com: für englische Akronyme und Abkürzungen.

Think-Global-Toolbar

Von http://www.think-global.com/tools/sb/ende/dict_EN-DE.php.htm> kann dann bequem per Mausklick eine ganze Reihe von Onlinewörterbüchern durchsuchen. Der Wechsel innerhalb eines Sprachpaars ist möglich, indem man rechter Hand auf EN > DE (Flip) klickt. Das Sprachenpaar FR-DE lässt sich unter http://www.think-global.com/tools/sb/frde/dict_FR-DE.php.htm abrufen.

Skripte, Makros

PhProject

Diese Open Source-Groupware erlaubt die Arbeit mit und die Verwaltung von Projekten mit mehreren Teilnehmern. Zeitplanfunktion, Adressbücher, Chat, Forum, Mailclient, voll integrierter Terminkalender und Ressourcenplaner. Individuell zu vergebende Zugriffsrechte, Erinnerungsfunktion, Management wiederkehrender Termine z.B. zur Rechnungsverfolgung. http://www.phprojekt.com/

Bookmark-Makro

Bookmark-(Textmarken,Querverweise) Makro für MS Word Macht vorhandene Textmarken sichtbar und formatiert diese mit einer neuen Formatvorlage (tw4wininternal). In einem zweiten Schritt können die Originaltextmarken erstellt werden. Ideal für die Übersetzung von Word-Dokumenten in MS Word mit Trados.
http://www.ecm-e.de/cm_ger/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=44&pid=71#post_71

Zählmakros für Excel und PowerPoint

Je ein Makro für Excel und für PowerPoint, als .bas-Datei in der jeweiligen Office-Anwendung über "Extras/Makro/Visual Basic-Editor/Datei" importierbar. Beide Makros zeigen die Textlänge an; das PowerPoint-Makro ermöglicht es zusätzlich, die Landessprache der bearbeiteten Datei umzustellen, um sprachspezifische Funktionen wie z. B. die automatische Rechtschreibprüfung bequem nutzen zu können. Ansehen oder herunterladen: Excel-Makro bzw. PowerPoint-Makro.
Fragen, Anregungen, Lob und Tadel bitte an multifultor@t-online.de.


Programme

Opera

Kostenloser, werbefreier, ressourcenschonender und schneller Browser und massgeblicher Ideenlieferant der Firefox-Entwickler. Vielfältiger für Übersetzer interessanter Funktionsumfang: Tabbed Browsing, verwalt- und speicherbare "Sessions", integrierte Suchfenster für Suchmaschinen und On-Page-Suche, Webseiten zoombar, Mausgesten und Sprachfunktion sind integriert. http://www.opera.com/

Thunderbird

Schlanker und aufgeräumter Mailclient in Open Source: Integration verschiedener Accounts und Identitäten, RSS- Reader und Alerts. Praktische Neuheiten sind die visuelle Anordnung Korrespondenz in einer Sache und die Taggingfunktion für das Ordnen von E-Mails. http://www.thunderbird-mail.de/

Tor

Anonymisierungstool als ein auf Firefox basierender Browser basierend auf dem ursprünglich von der US-Navy entwickelten Sicherheitskonzept des "Onion-Routing". Ermöglicht es, beim Surfen die Herkunft und Identität des eigenen Rechners zu verschleiern. Nützlich auch für die Nutzung von Diensten mit limitierter Anzahl erlaubter Anfragen. http://www.torrify.com/software_torpark.html

OpenOffice

Office-Paket der Open Source- Gemeinde mit äquivalentem Funktionsumfang wie die verbreitetste kommerzielle Lösung (d.h. Textverarbeitung, Präsentationsprogramm, Tabellenkalkulation, Graphikprogramm und Datenbankverwaltung). Hervorzuheben ist beim Textverarbeitungsprogramm die Funktion, aus Dokumenten pdf.-Files zu erstellen und Dokumente in, aus und zwischen den verschiedensten Word-Versionen zu speichern und zu bearbeiten. http://de.openoffice.org/

Fensteranordner

Kostenloses Windows-Programm, das es ermöglicht, beliebig viele Anordnungen von Programmfenstern per Knopfdruck zu speichern und später wiederherzustellen. Den Liesmich-Text lesen oder gleich das Programm herunterladen.
Fragen, Anregungen, Lob und Tadel bitte an multifultor@t-online.de.
Ergänzung (Juli 2011): Unter Windows 7 läuft das Programm zwar, lässt sich aber nicht auf die dokumentierte Weise installieren. Da das neuere, vom selben Autor stammende Programm Multifultor (siehe unten) so ganz nebenbei (seine Hauptaufgabe ist das Recherchieren) auch das Speichern und Wiederherstellen beliebiger Fensteranordnungen erlaubt, wird das Programm Fensteranordner zunächst nicht mehr weiter entwickelt.

Konverter TTX oder QSC zu RTF

Konvertiert TTX und QSC Dateien zu RTF. SDL Trados (bis 2007) ist erforderlich. Wurde mit SDL Trados 2009 Studio nicht getestet! Download Link

PDFCreator

Erstellt PDF- oder Bilddateien aus Office-Anwendungen oder Webseiten. Kann (im Gegensatz zu vielen anderen kostenlosen Programmen) auch mehrere Seiten zu einem Dokument verbinden. http://de.pdfforge.org/pdfcreator

Suchprogramme

Copernic

Wer Google über deren Desktop Search nicht auch noch den Inhalt seines Rechners anvertrauen möchte, findet in Copernic Desktop Search eine leicht zu bedienende und zuverlässige Alternative. Durchsucht auch Attachments von E-Mails. http://www.copernic.com/en/products/desktop-search/index.html

Golden Dict

Das GPL-Programm Golden Dict bezeichnet sich als "dictiononary lookup program". Es beherrscht einige einschlägige Dateiformate und kann Internet-Suchmaschinen, z.B. auch die von Wikipedia, in die Suchen mit einbeziehen. (Weitere Erläuterungen erbeten. AvO 11.01.11) http://goldendict.org/

ac'tivAid

Die Skriptsammlung ac'tivAid von c't ist nicht nur hilfreich, um Windows effizienter gestalten, sondern hat auch einige sehr gute und für Übersetzer sehr interessante Funktionen, die mitunter die Installation anderer Tools überflüssig machen. Die Skriptsammlung ist mit eigenen Skripten beliebig erweiterbar und enthält Schmankerl wie die Suche in http://dict.leo.org oder http://www.dwds.de/ per einfachem Tastaturkürzel (und mit einer sehr komfortablen Anzeige direkt in dem verwendeten Programm), wodurch das Übersetzungsvolumen spürbar gesteigert werden kann. Betriebssysteme: Windows 2000, XP, 2003, Vista. http://www.heise.de/software/download/activaid/24593

IntelliWebSearch

Ähnlich wie ac'tivaid ermöglicht IntelliWebSearch die Suche per Tastaturkürzel in zahlreichen Online-Wörterbüchern, Verzeichnissen, Lexika und Glossaren (z.B. IATE, dict.cc, Wikipedia, Proz.com-Terminologie) und kann ohne größere Kenntnisse mit eigenen Suchen erweitert werden. Die Suche ist direkt aus dem Textverarbeitungsprogramm heraus möglich, die Anzeige erfolgt auf der entsprechenden Internet-Seite. Download unter http://www.intelliwebsearch.com/. Nähere Infos siehe dort oder im ATA Chronicle XXXVII, Juli 2008.

Multifultor

Ähnlich wie IntelliWebSearch, jedoch mit zusätzlichem Komfort und übersichtlicherer Bedienung. Der integrierte Assistent wird auch mit "problematischen" Online-Wörterbüchern fertig und unterstützt sämtliche Sprachcodierungen. Es kann nicht nur im Web, sondern auch in Festplatten-Wörterbüchern, in Festplattendateien und im Windows-Index nachgeschlagen werden – und zwar gleichzeitig. Der integrierte Fenstermanager positioniert die Ergebnisfenster optimal, auch bei mehreren Monitoren. Keine Begrenzung der Anzahl der Wörterbücher oder Wörterbuch-Gruppen. Multifultor - warum und wozu?

Fragen, Anregungen, Lob und Tadel bitte an multifultor@t-online.de.
Die aktuelle Version ist 1.2.0.1. (Neu: englische und deutsche Anleitung)
Multifultor.zip
Zertifizierte Signatur für Multifultor.zip

ApSIC Xbench

Beeindruckendes Tool zum Durchsuchen lokaler Referenzmaterialien. Liest per Tastaturkürzel (ALT+STRG+Bild ab) in angelegten Projekten. Integration von: Text mit Tabulation, Microsoft-Glossare (csv-Dateien), Exportierte Übersetzungsspeicher im Format Trados Workbench, Exportierte Glossare im Format Trados Multiterm, Dateien im Format Trados TagEditor, Zweisprachige, nicht bereinigte Dateien im Format Trados Word, Installierte Ordner im Format IBM TranslationManager, Exportierte Wörterbücher im Format IBM TranslationManager, Dateien im itd-Format von SDLX, Projekte im Format Star Transit, Glossare im Format Wordfast, Übersetzungsspeicher im Format Wordfast. Außerdem interessante QA-Funktionen. Download unter http://www.apsic.com/de/products_xbench.html

Untertitelung

Subtitle Workship

Ideale Freeware für Untertitel-Übersetzer, die mit bereits getimten Templates arbeiten. Mit Translation-Modus und Rechtschreibprüfung. Download unter http://www.netzwelt.de/software/3190-subtitle-workshop.html

Konkordanz

Antconc

Kostenloser Concordancer, http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html
Source: http://www.tw-h.de 

How to use regular expressions in Notepad++ (tutorial)

In case you have the plugins installed, try Ctrl+R or in the TextFX -> TextFX Quick -> Find/Replace to get a sophisticated dialogue including a drop down for regular expressions and multi line search/replace.
This tutorial was based on an earlier, far more limited regular expression syntax. The examples are still the same at the date of writing, they require additions or upgrading to the new ways.
Notepad++ regular expressions use the standard PCRE (Perl) syntax, only departing from it in very minor ways. Complete documentation on the precise implementation is to be found the implementer's website.
Another great tutorial is provided online at http://www.regular-expressions.info .
A french Sourceforge user, guy038, made a tutorial available in the French language. This is hosted at ici in a variety of formats.

Contents

[hide]
In a regular expression (shortened into regex throughout), special characters interpreted are:

Single-character matches

.\c
Matches any character. If you check the box which says ". matches newline", the dot will indeed do that, enabling the "any" character to run over multiple lines. With the option unchecked, then . will only match characters within a line, and not the line ending characters (\r and \n)
\X
Matches a single non-combining characer followed by any number of combining characters. This is useful if you have a Unicode encoded text with accents as separate, combining characters.
\Г
This allows you to use a character Г that would otherwise have a special meaning. For example, \[ would be interpreted as [ and not as the start of a character set. Adding the backslash (this is called escaping) works the other way round, as it makes special a character that otherwise isn't. For instance, \d stands for "a digit", while "d" is just an ordinary letter.
Non ASCII characters
\xnn
Specify a single chracter with code nn. What this stands for depends on the text encoding. For instance, \xE9 may match an é or a θ depending on the code page in an ANSI encoded document.
\x{nnnn}
Like above, but matches a full 16-bit Unicode character. If the document is ANSI encoded, this construct is invalid.
\Onnn
A single byte character whose code in octal is nnn.
[[.collating sequence.]]
The character the collating sequence stands for. For instance, in Spanish, "ch" is a single letter, though it is written using two characters. That letter would be represented as [[.ch.]]. This trick also works with symbolic names of control characters, like [[.BEL.]] for the character of code 0x07. See also the discussion on character ranges.
Control characters
\a
The BEL control character 0x07 (alarm).
\b
The BS control character 0x08 (backspace). This is only allowed inside a character class definition. Otherwise, this means "a word boundary".
\e
The ESC control character 0x1B.
\f
The FF control character 0x0C (form feed).
\n
The LF control character 0x0A (line feed). This is the regular end of line under Unix systems.
\r
The CR control character 0x0D (carriage return). This is part of the DOS/Windows end of line sequence CR-LF, and was the EOL character on Mac 9 and earlier. OSX and later versions use \n.
\R
Any newline character.
\t
The TAB control character 0x09 (tab, or hard tab, horizontal tab).
\Ccharacter
The control character obtained from character by stripping all but its 6 lowest order bits. For instance, \C1, \CA and \Ca all stand for the SOH control character 0x01.

Ranges or kinds of characters

[...]
This indicates a set of characters, for example, [abc] means any of the characters a, b or c. You can also use ranges, for example [a-z] for any lower case character. You can use a collating sequence in character ranges, like in [[.ch.]-[.ll.]] (these are collating sequence in Spanish).
[^...]
The complement of the characters in the set. For example, [^A-Za-z] means any character except an alphabetic character. Care should be taken with a complement list, as regular expressions are always multi-line, and hence [^ABC]* will match until the first A,B or C (or a, b or c if match case is off), including any newline characters. To confine the search to a single line, include the newline characters in the exception list, e.g. [^ABC\r\n].
[[:name:]]
The whole character class named name. Most of the time, there is a single letter escape sequence for them - see below.
Recognised classes are:
 • alnum : ASCII letters and digits
 • alpha : ASCII letters
 • blank : spacing which is not a line terminator
 • cntrl : control characters
 • d , digit : decimal digits
 • graph : graphical character
 • l , lower : lowercase letters
 • print : printable characters
 • punct : punctuation characters: , " ' ? ! ; : # $ % & ( ) * + - / < > = @ [ ] \ ^ _ { } | ~
 • s , space : whitespace
 • u , upper : uppercase letters
 • unicode : any character with code point above 255
 • w , word : word character
 • xdigit : hexadecimal digits
\pshort name,\p{name}
Same as [[:name:]]. For instance, \pd and \p{digit} both stand for a digit, \d.
\Pshort name,\P{name]
Same as [^[:name:]] (not belonging to the class name).
Note that Unicode categories like in \p{Sc} or \p{Currency_Symbol}, they are flagged as an invalid regex in v6.3.2. This is because support would draw a large library in, which would have other uses.
\d
A digit in the 0-9 range, same as [[:digit:]].
\D
Not a digit. Same as [^[:digit]].
\l
A lowercase letter. Same as [a-z] or [[:lower:]].
NOTE: this will fall back on "a word character" if the "Match case" search option is off.
\L
Not a lower case letter. See note above.
\u
An uppercase letter. Same as [[:uper:]]. See note about lower case letters.
\U
Not an uppercase letter. Same note applies.
\w
A word character, which is a letter, digit or underscore. This appears not to depend on what the Scintilla component considers as word characters. Same as [[:word:]].
\W
Not a word character. Same as :alnum: with the addition of the underscore.
\s
A spacing character: space, EOLs and tabs count. Same as [[:space:]].
\S
Not a space.
\h
Horizontal spacing. This only matches space, tab and line feed.
\H
Not horizontal whitespace.
\v
Vertical whitespace. This encompasses the The VT, FF and CR control characters: 0x0B (vertical tab), 0x0D (carriage return) and 0x0C (form feed).
\V
Not vertical whitespace.
[[=primary key=]]
All characters that differ from primary key by case, accent or similar alteration only. For example [[=a=]] matches any of the characters: a, À, Á, Â, Ã, Ä, Å, A, à, á, â, ã, ä and å.

Multiplying operators

+
This matches 1 or more instances of the previous character, as many as it can. For example, Sa+m matches Sam, Saam, Saaam, and so on. [aeiou]+ matches consecutive strings of vowels.
*
This matches 0 or more instances of the previous character, as many as it can. For example, Sa*m matches Sm, Sam, Saam, and so on.
?
Zero or one of the last character. Thus Sa?m matches Sm and Sam, but not Saam.
*?
Zero or more of the previous group, but minimally: the shortest matching string, rather than the longest string as with the "greedy" * operator. Thus, m.*?o applied to the text margin-bottom: 0; will match margin-bo, whereas m.*o will match margin-botto.
+?
One or more of the previous group, but minimally.
{n}
Matches n copies of the element it applies to.
{n,}
Matches n' or more copies of the element it applies to.
{m,n}
Matches m to n copies of the element it applies to, as much it can.
{n,}?,{m,n}?
Like the above, but match as few copies as they can. Compare with *? and friends.
*+,?+,++,{n,}+,{m,n}+
These so called "possessive" variants of greedy repeat marks do not backtrack. This allows failures to be reported much earlier, which can boost performance significantly. But they will eliminate matches that would require backtracking to be found.
Example: matching ".*" against "abc"x will find "abc", because
 • " then abc"x then $ fails
 • " then abc" then x fails
 • " then abc then " succeeds.
However, matching "*+" against "abc"x will fail, because the possessive repeat factor prevented backtracking.

Anchors

Anchors match a position in the line, rather than a particular character.
^
This matches the start of a line (except when used inside a set, see above).
$
This matches the end of a line.
\<
This matches the start of a word using Scintilla's definitions of words.
\>
This matches the end of a word using Scintilla's definition of words.
\b
Matches either the start or end of a word.
\B
Not a word boundary.
\A\'
The start of the matching string.
\z\`
The end of the matching string.
\Z
Matches like \z with an optional sequence of newlines before it. This is equivalent to (?=\v*\z), which departs from the traditional Perl meaning for this escape.

Groups

(...)
<Parentheses mark a subset of the regular expression. The string matched by the contents of the parentheses ( ) can be re-used as a backreference or as part of a replace operation; see Substitutions, below.
Groups may be nested.
(?<some name>...), (?'some name'...),(?(some name)...)
Names this group some name.
\gn , \g{n}
The n-th subexpression, aka parenthesised group. Uing the second form has some small benefits, like n being more than 9, or disambiguating when n might be followed by digits. When n' is negative, groups are counted backwards, so that \g-2 is the second last matched group.
\g{something},\k<something>
The string matching the subexpression named something.
\digit
Backreference: \1 matches an additional occurence of a text matched by an earlier part of the regex. Example: This regular expression: ([Cc][Aa][Ss][Ee]).*\1 would match a line such as Case matches Case but not Case doesn't match cASE. A regex can have multiple subgroups, so \2, \3, etc can be used to match others (numbers advance left to right with the opening parenthesis of the group). So \n is a synonym for \gn, but doesn't support the extension syntax for the latter.

Readability enhancements

(:...)
A grouping construct that doesn't count as a subexpression, just grouping things for easier reading of the regex.
(?#...)
Comments. The whole group is for humans only and will be ignored in matching text.
Using the x flag modifier (see section below) is also a good way to improve readability in complex regular expressions.

Search modifiers

The following constructs control how matches condition other matches, or otherwise alter the way search is performed. For those readers familiar with Perl, \G is not supported.
\Q
Starts verbatim mode (Perl calls it "quoted"). In this mode, all characters are treated as-is, the only exception being the \E end verbatim mode sequence.
\E
Ends verbatim mode. Ths, "\Q\*+\Ea+" matches "\*+aaaa".
(?:flags-not-flags ...), (?:flags-not-flags:...)
Applies flags and not-flags to search inside the parentheses. Such a construct may have flags and may have not-flags - if it has neither, it is just a non-marking group, which is just a readability enhancer. The following flags are known:
   i : case insensitive (default: off)
   m : ^ and $ match embedded newlines (default: as per ". matches newline")
    s: dot matches newline (default: as per ". matches newline")
    x: Ignore unescaped whitespace in regex (default: off)
(?|expression using the alternation | operator)
If an alternation expression has subexpressions in some of its alternatives, you may want the subexpression counter not to be altered by what is in the other branches of the alternation. This construct will just do that.
For example, you get the following subexpressioncounter values:
# before ---------------branch-reset----------- after
/ ( a ) (?| x ( y ) z | (p (q) r) | (t) u (v) ) ( z ) /x
# 1      2     2 3    2   3   4
Without the construct, (p(q)r) would be group #3, and (t) group #5. With the constuct, they both report as group #2.

Control flow

Normally, a regular expression parses from left to right linerly. But you may need to change this behaviour.
|
The alternation operator, which allows matching either of a number of options, like in : one|two|three to match either of "one", "two" or "three". Matches are attempted from left to right. Use (?:) to match an empty string in such a construct.
(?n), (?signed-n)
Refers to subexpression #n. When a sign is present, go to the signed-n-th expression.
(?0), (?R)
Backtrack to start of pattern.
(?&name)
Backtrack to subexpression named name.
(?assertionyes-pattern|no-pattern)
Mathes yes-pattern if assertion is true, and no-pattern otherwise if provided. Supported assertions are:
 • (?=assert) (positive lookahead)
 • (?!assert) (negative lookahead)
 • (?(R)) (true if inside a recursion)
 • (?(Rn) (true if in a recursion to subexpression numbered n
PCRE doesn't treat recursion expressions like Perl does:
In PCRE (like Python, but unlike Perl), a recursive subpattern call is
always treated as an atomic group. That is, once it has matched some of
the subject string, it is never re-entered, even if it contains untried
alternatives and there is a subsequent matching failure.
\K
Resets matched text at this point. For instance, matching "foo\Kbar" will not match bar". It will match "foobar", but will pretend that only "bar" matches. Useful when you wish to replace only the tail of a matched subject and groups are clumsy to formulate.

Assertions

These special groups consume no characters. Their succesful matching counts, but when they are done, matching starts over where it left.
(?=pattern
If pattern matches, backtrack to start of pattern. This allows using logical AND for combining regexes.
For instance,
(?=.*[[:lower:]])(?=.*[[:upper:]]).{6,}
tries finding a lowercase letter anywhere. On success it backtracks and searches for an uppercase letter. On yet another success, it checks whether the subject has at least 6 characters.
'"q(?=u)i" doesn't match "quit", because, as matching 'u' consumes 0 characters, matching "i" in the pattern fails at "u" i the subject.
(?!pattern
Matches if pattern didn't match.
(?<=pattern)
Asserts that pattern matches before some token.
(?<pattern)
Asserts that pattern does not match before some token.
NOTE: pattern has to be of fixed length, so that the regex engine knows where to test the assertion.
(?>pattern)
Match pattern independently of surrounding patterns, and don't backtrack into it. Failure to match will caus the whole subject not to match.

Substitutions

\a,\e,\f,\n,\r,\t,\v
The corresponding control character, respectively BEL, ESC, FF, LF, CR, TAB and VT.
\Ccharacter", \xnn,\x{nnnn</i>}
Like in search patterns, respectively the control character with the same low order bits, the character with code 'nn and the character with code nnnn (requires Unicode encoding).
\l
Causes next character to output in lowercase
\L
Causes next characters to be output in lowercase, until a \E is found.
\u
Causes next character to output in uppercase
\U
Causes next characters to be output in uppercase, until a \E is found.
\E
Puts an end to forced case mode initiated by \L or \U.
$&, $MATCH, ${^MATCH}
The whole matched text.
$`, $PREMATCH, ${^PREMATCH}
The text between the previous and current match, or the text before the match if this is the first one.
$", $POSTMATCH, ${$POSTMATCH}
Everything that follows current match.
$LAST_SUBMATCH_RESULT, $^N
Returns what the last matching subexpression matched.
$+, $LAST_PAREN_MATCH
Returns what matched the last subexpression in the pattern.
$$
Returns $.
$n, ${n}, \n
Returns what matched the subexpression numbered n. Negative indices are not alowed.
$+{name}
Returns what matched subexpression named name.

Zero length matches

While, in normal or extended mode, there would be no point in looking for text of length 0, this can very normally happen with regula expressions. For instance, to add something at the beginning of a line, you'll search for "^" and replace with whatever is to be added.
Notepad++ would select the match, bt there is no sensible way to select a stretch zero character long. Whe this happens, a tooltip very similar to function call tips is displayed instea, with a caret pointing upwards to the empty match.
Image:Zero.png
A match was found at the first column of line 5.


Examples

These examples come from an earlier version of this page: Notepad++ RegExp Help, by Author : Georg Dembowski


Add more examples using advanced features of PCRE


IMPORTANT
 • You have to check the box "regular expression" in search & replace dialog
 • When copying the strings out of here, pay close attention not to have additional spaces in front of them! Then the RegExp will not work!

Example 0

How to replace/delete full lines according to a regex pattern? Let's say you wish to delete all the lines in a file that contain the word "unused", without leaving blank lines in their stead. This means you need to locate the line, remove it all, and additionally remove its terminating newline.
So, you'd want to do this:: Find: ^.*?unused.*?$\R Replace with: nothing, not even a space The regular expression appears to always work is to be read like this:
 • assert the start of a line
 • match some characters, stopping as early as required for the expression to match
 • the string you search in the file, "unused"
 • more characters, again stopping at the earliest necessary for the expression to match
 • assert line ends
 • A newline character or sequence
Remember that .* gobbles everything to the end of line if ". matches newline" is off, and to the end of file if the option is on!
Well, why is appears above in bold letters? Because this expression assumes each line ends with an end of line sequence. This is almost always true, and may fail for the last line in the file. It won't match and won't be deleted.
But the remedy is fairly simle: we translate in regex parlance that the newline should match if it is there. So the correct expression actually is:
^.*?unused.*?$\R?

Example 1

You use a MediaWiki (e.g. Wikipedia, Wikitravel) and want to make all headings one "level higher", so a H2 becomes a H1 etc.
  • Search ^=(=)
  • Replace with \1
  • Click "Replace all"

   You do this to find all headings2...9 (two equal sign characters are required) which begin at line beginning (^) and to replace the two equal sign characters by only the last of the two, so eleminating one and having one remaining.
  • Search =(=)$
  • Replace with \1
  • Click "Replace all"

   You do this to find all headings2...9 (two equal sign characters are required) which end at line ending ($) and to replace the two equal sign characters by only the last of the two, so eleminating one and having one remaining.
== title == became = title =, you're done :-)

Example 2

You have a document with a lot of dates, which are in German date format (dd.mm.yy) and you'd like to transform them to sortable format (yy-mm-dd). Don't be afraid by the length of the search term – it's long, but consiting of pretty easy and short parts.
Do the following:
 • Search ([^0-9])([0123][0-9])\.([01][0-9])\.([0-9][0-9])([^0-9])
 • Replace with \1\4-\3-\2\5
 • Click "Replace all"
You do this to fetch
 • the day, whose first number can only be 0, 1, 2 or 3
 • the month, whose first number can only be 0 or 1
 • but only if the separator is . and not 'any character' ( . versus \. )
 • but only if no numbers are sourrounding the date, as then it might be an IP address instead of a date
and to write all of this in the opposite order, except for the surroundings. Pay attention: Whatever SEARCH matches will be deleted and only replaced by the stuff in the REPLACE field, thus it is mandatory to have the surroundings in the REPLACE field as well!
Outcome:
 • 31.12.97 became 97-12-31
 • 14.08.05 became 05-08-14
 • the IP address 14.13.14.14 did not change
You're done :-)

Example 3

You have printed in windows a file list using dir /b/s >filelist.txt to the file filelist.txt and want to make local URLs out of them.
 1. Open filelist.txt with Notepad++
  • Search \\
  • Replace with /
  • Click "Replace all" to change windows path separator char \ into URL path separator char /
  • Search ^(.*)$
  • Replace with file:///\1
  • Click "Replace all" to add file:/// in the beginning of all lines
According on your requirements, preceed to escape some characters like space to %20 etc. C:\!\aktuell.csv became file:///C:/!/aktuell.csv
You're done :-)

Example 4

Another Search Replace Example
[Data]
AS AF AFG 004 Afghanistan
EU AX ALA 248 Åland Islands
EU AL ALB 008 Albania, People's Socialist Republic of
AF DZ DZA 012 Algeria, People's Democratic Republic of
OC AS ASM 016 American Samoa
EU AD AND 020 Andorra, Principality of
AF AO AGO 024 Angola, Republic of
NA AI AIA 660 Anguilla
AN AQ ATA 010 Antarctica (the territory South of 60 deg S)
NA AG ATG 028 Antigua and Barbuda
SA AR ARG 032 Argentina, Argentine Republic
AS AM ARM 051 Armenia
NA AW ABW 533 Aruba
OC AU AUS 036 Australia, Commonwealth of
 • Search for: ([A-Z]+) ([A-Z]+) ([A-Z]+) ([0-9]+) (.*)
 • Replace with: \1,\2,\3,\4,\5
 • Hit "Replace All"
Final Data:
AS,AF,AFG,004,Afghanistan
EU,AX,ALA,248,Åland Islands
EU,AL,ALB,008,Albania, People's Socialist Republic of
AF,DZ,DZA,012,Algeria, People's Democratic Republic of
OC,AS,ASM,016,American Samoa
EU,AD,AND,020,Andorra, Principality of
AF,AO,AGO,024,Angola, Republic of
NA,AI,AIA,660,Anguilla
AN,AQ,ATA,010,Antarctica (the territory South of 60 deg S)
NA,AG,ATG,028,Antigua and Barbuda
SA,AR,ARG,032,Argentina, Argentine Republic
AS,AM,ARM,051,Armenia
NA,AW,ABW,533,Aruba
OC,AU,AUS,036,Australia, Commonwealth of

Example 5

How to recognize a balanced expression, in mathematics or in programming?
Let's first explicitly describe what we wish to match. An expression is balanced if and only if all areas delineatd by parentheses contain a balanced expression. Like in: 1+f(x+g())-h(2).
This leads to define the following kinds of groups: balanced ::= no_paren paren ... no_paren
no_paren = [^()]* -- a possibly empty group of characters without a single parenthesis
paren ::= ( balanced )
Can we represent this as a regex? We cannot as-is.
The first hurdle is that there is no primitive construct to represent an alternating sequence of tokens. A common trick then is to represent the sequence as a repetition of the repeating pattern - here, no_paren followed by paren -, with any odd stuff at the end added.
So we have a more manageable, although slightly more complex, representation:
balanced ::= simple* no_paren
simple ::= no_paren paren
no_paren ::= [^()]*
paren = ( balanced )

A second hurdle is that parentheses are not ordinary characters. That's ok, we'll escape them as \( and \) respectively.
The third one is more interesting. How do we represent the whole of an expression inside a nested sub-expression? This smacks of recursion. PCRE has recursion. The simplest form of it is tgoing back to the start of the search pattern - not the searched text! - and doing it again. It writes as (?R). You remember seeing this one in the main list, right?
So:
 • we know how to match a no_paren. It will be nicer to give it an explicit name. This we'll do in the embelishments section below.
 • we jusrtr discovered how to write a paren: \((?R)\)
This gives us the following hard to read, but correct regex:
([^()]*\((?R)\))*[^()]*
Try it, it works. But it is about as hard to decrypt as a badly indented piece of code without a comment and with unpromising, unclear identifiers. This is only one of the reasons why old Perl earned itself the rare qualifier of "write-only language".
Embellishments
First of all, let's add some spacing so that we can identify the components of the regex. Spacing can be added using the x modifier flag, which is off by default.
So we can write something more legible:
(?x: ([^ ( ) ]* \( (?R) \) )* [^()]* )
Now let's add some commenting
(?x: ([^ ( ) ]* \( (?# The next group means "start matching the 
beginning of the regex")(?R) \) )* [^()]* ) 
Source: http://sourceforge.net