Tuesday, June 4, 2013

Definții în limba română și engleză conform Codului Comercial

Aceste definiţii au fost preluate cu exactitate din capitolul 1.2 Definiţii al ORDINULUI nr.25 din 22 Octombrie 2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.
Română Engleză Definiţie 
Autoproducător de Energie Electrică Auto-Producer Persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activităţilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare necesare, în principal, consumului propriu
Autoritate competentă Competent Authority Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE
Bancă de decontare Settlement Bank Bancă agreata de OD la care participantul la Piaţa Angro de Energie Electrică şi-a deschis contul de numerar, şi care a acceptat să intre într-un acord prin care se obligă să execute notele de decontare transmise de OD, în limita soldului disponibil în contul participantului, fără acordul prealabil al acestuia.
Bandă Disponibilă Available Margin Cantitatea de energie electrică corespunzătoare Reglajului Secundar pe care o Unitate Dispecerizabilă o poate pune la dispoziţia Operatorului de Transport şi de Sistem, la comanda acestuia, pe durata unui Interval de Dispecerizare
Bază de Date Măsurate Metering Database Bază de date constituită de fiecare Operator de Măsurare, care cuprinde Valorile Măsurate ale tuturor Punctelor de Măsurare din Zona de Licenţă corespunzătoare
Capacitate Alocată Allocated Capacity Capacitatea de Import sau Export care a fost alocată unui Titular de Licenţă conform secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Capacitate Deja Alocată - AAC Already Allocated Capacity Capacitatea de Import sau Export care a fost alocată anterior unui Titular de Licenţă dar nu este utilizată de acesta
Capacitate Disponibilă de Interconexiune Internaţională -ATC Available Transfer Capacity Cantitatea din Capacitatea Netă de Interconexiune Internaţională NTC care mai este încă disponibilă pentru tranzacţii comerciale, respectiv diferenţa pozitivă dintre Capacitatea Netă de Interconexiune Internaţională şi Capacitatea Deja Alocată
Capacitate Netă de Interconexiune Internaţională – NTC Net Transfer Capacity Diferenţa pozitivă dintre Capacitatea Totală de Interconexiune Internaţională – TTC şi Marja de Siguranţă a Interconexiunii Internaţionale – TRM
Capacitate Totală de Interconexiune Internaţională – TTC Total Transmission Capacity Programul maxim de schimb între două zone, care permite compatibilitatea cu standardele de siguranţă în funcţionare aplicabile în fiecare dintre aceste zone, dacă ar fi cunoscute perfect configuraţiile reţelei, producţiei şi consumului.
Caracteristici Tehnice Standing Technical Data Parametrii tehnici care sunt inregistraţi la Operatorul de Transport şi de Sistem, în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, pentru a permite programarea şi dispecerizarea Unităţilor Dispecerizabile şi a Consumurilor Dispecerizabile
Certificat Verde Green Certificate Document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Certificatul Verde se poate tranzacţiona distinct de cantitatea de energie electrică asociată acestuia, pe o piaţă bilaterală sau centralizată
Cod Comercial Commercial Code Colecţie de documente care reglementează participarea si relaţiile comerciale pe piaţa angro de energie electrică
Cod de Identificare al Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Identification Code Cod alfanumeric alocat fiecărei Părţi Responsabile cu Echilibrarea de Operatorul de Transport şi de Sistem
Cod de Identificare pe Piaţa de Echilibrare BM IdentificationCode Cod alfanumeric alocat fiecărui Participant la Piaţa de Echilibrare de Operatorul Pieţei de Echilibrare
Cod de Identificare pe Piaţa pentru ZiuaUrmătoare DAM Identification Code Cod alfanumeric alocat fiecărui Participant la PZU de Operatorul Pieţei de Energie Electrică
Codul de Măsurare a Energiei Electrice Measurement Regulations Reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului energiei electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei electrice schimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare
Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie Distribution Code Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la Piaţa de Energie Electrică, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea Reţelelor Electrice de Distribuţie
Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport Grid Code Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN.
Confirmarea de Tranzacţie Trade Confirmation Document emis de Operatorul Pieţei de Energie Electrică sau de Operatorul de Transport şi de Sistem, după caz, care confirmă o Tranzacţie
Consum Net Net Consumption Energia pe care un Consumator de Energie Electrică o preia din Sistemul Electroenergetic Naţional
Consumator Captiv Non-Eligible Consumers Consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul
Consumator Dispecerizabil Dispatchable Consumers Consumator cu locuri de consum înregistrate cu Consum Dispecerizabil
Consum Dispecerizabil Dispatchable Load Loc de consum la care puterea consumată poate fi modificată la cererea Operatorului de Transport şi de Sistem
Consumator Eligibil de Energie Electrică Eligible Consumer Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie
Consumator de Energie Electrică Consumer Persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie electrică pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale
Cont Central pentru Congestii Central Congestion Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru plăţile aferente managementului congestiilor interne şi redistribuirii venitului suplimentar provenit din fragmentarea pieţei
Cont Central de Echilibrare Central Balancing Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru decontarea Tranzacţiilor încheiate în Piaţa de Echilibrare, a Dezechilibrelor, a Dezechilibrelor de la Notificare şi pentru plăţile aferente redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
Cont Central al Pieţei pentru Ziua Următoare Central DAM Account Cont de trezorerie deschis de Operatorul de Decontare la o bancă de pe teritoriul României pentru decontarea Tranzacţiilor încheiate pe Piaţa pentru Ziua Următoare, pentru plăţile datorate Operatorului Pieţei de Energie Electrică şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare aferente Producţiilor Prioritare
Cont de Decontare pentru Dezechilibre de la Notificare Information Imbalance Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Producător de Energie Electrică ce exploatează una sau mai multe Unităţi Dispecerizabile, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor de la Notificare
Cont de Decontare pentru Echilibrare Balancing Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PE, pentru a fi folosit la decontarea Tranzacţiilor încheiate pe Piaţa de Echilibrare şi pentru Rezerve
Cont de Decontare pentru Părţi Responsabile cu Echilibrarea BRP Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Parte Responsabilă cu Echilibrarea, pentru a fi folosit la decontarea Dezechilibrelor şi pentru redistribuirea venitului suplimentar provenit din fragmentarea pieţei, costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului şi a costurilor sau veniturilor suplimentare aferente producţiilor prioritare
Cont de Decontare al Pieţei Market Clearing Account Cont de decontare stabilit de Operatorul de Decontare pentru fiecare Participant la PZU, pentru a fi folosit la decontarea Tranzacţiior încheiate pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Contestaţie Înştiinţare prin care un agent economic semnalează un diferend pe piaţa angro de energie electrică
Contract de Distribuţie Distribution Agreement Contract încheiat între un Distribuitor şi un Titular de Licenţă pentru prestarea, de către Distribuitor, a serviciului de distribuţie a Energiei Electrice
Contract de Transport şi Servicii de Sistem Transmission Agreement Contract încheiat între Operatorul de Transport şi de Sistem şi un Titular de Licenţă, pentru asigurarea de către Operatorul de Transport şi de Sistem, a serviciului de transport al Energiei Electrice prin Reţeaua Electrică de Transport şi a serviciilor de sistem
Convenţie de asumare a Responsabilităţii Echilibrării Balance Responsibility Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul de Transport şi de Sistem, care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul de Transport şi de Sistem şi o Parte Responsabilă cu Echilibrarea; aceasta se semnează de Operatorul de Transport şi de Sistem şi de Titularul de Licenţă care solicită să fie înregistrat ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Convenţie de Participare la Piaţa de Echilibrare Balancing Market Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul Pieţei de Echilibrare care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul Pieţei de Echilibrare şi fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare; aceasta se semnează de Operatorul Pieţei de Echilibrare şi de fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare
Convenţie de Participare la Piaţa pentru Ziua Următoare DAM Agreement Convenţie standardizată stabilită de Operatorul Pieţei de Energie Electrică, ce prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi fiecare Participant la PZU; aceasta se semnează de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de fiecare Participant la PZU
Costuri de Pornire Start-up Costs Costurile necesare pentru Pornirea unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după cum este cazul
Creştere de Putere Upward Regulation Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui deficit de producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional prin creşterea producţiei Unităţilor Dispecerizabile sau reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil
Declaraţie de Disponibilitate Availability Declaration Document transmis Operatorului de Transport şi de Sistem conform prevederilor secţiunii 6 (din Codul menţionat mai sus) specificând disponibilitatea Unităţilor Dispecerizabile ale respectivului Producător în [săptămâna] calendaristică următoare
Dezechilibru Imbalance Diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea, unei Unităţi de Producţie sau Sistemului Electroenergetic Naţional în totalitate, după caz
Dezechilibru de la Notificare Information Imbalance O măsură a diferenţei dintre producţia planificată şi cea realizată pentru o anumită Unitate Dispecerizabilă precum şi a timpului cu care acest dezechilibru a fost notificat în avans către Operatorul de Transport şi de Sistem
Dezechilibrul Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Imbalance Diferenţa dintre Poziţia Netă Contractuală şi Poziţia Netă Măsurată a unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea
Dezechilibrul Sistemului System Imbalance Dezechilibrul agregat la nivelul Sistemului Electroenergetic Naţional
Dispoziţie de Dispecer Dispatch Instruction Comandă dată de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, către Unităţile Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau operatori ai Reţelelor Electrice de Distribuţie, pentru menţinerea parametrilor normaţi ai Sistemului Electroenergetic Naţional, incluzând utilizarea Serviciilor de Sistem
Echipament de Contorizare pe Interval Interval Meter Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze şi să transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă transportate, livrate într-un Punct de Măsurare, în fiecare Interval de Dispecerizare
Energie Disponibilă pentru Echilibrare Available Balancing Capacity Cantitatea de Energie de Echilibrare ce poate fi pusă la dispoziţia Operatorului de Transport şi de Sistem de o Unitate Dispecerizabilă sau de un Consum Dispecerizabil în Intervalul de Dispecerizare
Energie de Echilibrare Balancing Energy Cantitate de energie electrică corespunzătoare Reglajului Secundar, Terţiar Rapid şi Terţiar Lent
Export Export Livrarea fizică sau comercială de Energie Electrică din Sistemul Electroenergetic Naţional în alte ţări
Furnizor Supplier Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare
Furnizor Implicit Franchise Supplier Furnizor care are dreptul şi responsabilitatea furnizării energiei electrice pentru Consumatorii Captivi, în concordanţă cu Licenţa deţinută
Import Import Livrarea fizică sau comercială de Energie Electrică din alte ţări în Sistemul Electroenergetic Naţional
Interconexiune Interconnec tion Echipament (de exemplu linie sau transformator) prin care se conectează două arii de reglaj sau două sisteme electroenergetice
Interval de Dispecerizare Dispatch Interval Perioadă de o (1) oră, pentru care fiecare Producător de Energie Electrică ce deţine Unităţi Dispecerizabile, Consumator Dispecerizabil sau Parte Responsabilă cu Echilibrarea, după caz, trebuie să transmită Notificări Fizice conform prevederilor secţiunii 6 (din Codul menţionat mai sus)
Interval de Notificare a Dezechilibrului Imbalance Notice Time Timpul în minute, cu care un Producător de Energie Electrică transmite în avans la Operatorul de Transport şi de Sistem un anunţ despre un Dezechilibru de la Notificare
Interval de Tranzacţionare Trading Interval Perioadă de o (1) oră, pentru care o Tranzacţie individuală poate fi încheiată pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Licenţă License Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică
Livrări Contractuale Contracted Delivery Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o Parte Responsabilă cu Echilibrarea conform ultimei Notificări Fizice Aprobate a respectivei Părţi Responsabile cu Echilibrarea, incluzînd Schimburile Bloc, Exporturile, Importurile şi Tranzacţiile angajate pe Piaţa pentru Ziua Următoare sau pe Piaţa de Echilibrare
Livrări Măsurate Metered Deliveries Livrările de Energie Electrică ce sunt măsurate într-un Punct de Racordare dintre Sistemul Electroenergetic Naţional şi un Producător sau un Consumator, după caz, sau într-un Punct de Racordare unde Reţeaua Electrică a unui Operator de Reţea este racordată cu Reţeaua Electrică a altui Operator de Reţea, precum şi Pierderile Tehnice în Reţele Electrice
Marja de Siguranţă a Interconexiunii Internaţionale – TRM Transmission Reliability Margin Rezerva de siguranţă care ia în consideraţie incertitudinile asupra valorii calculate a Capacităţii Totale de Interconexiune Internaţională
Menţinere în Rezervă Caldă Stand-by Măsurile care trebuie luate pentru menţinerea unei Unităţi Dispecerizabile, dupa ce a fost pornită sau desincronizată, într-o stare care să permită sincronizarea imediată cu Sistemul Electroenergetic Naţional la comanda Operatorului de Transport şi de Sistem
Notă de Decontare Settlement Statement Notă de regularizare întocmită de Operatorul de Decontare, în care sunt înregistrate toate valorile ce trebuie să fie debitate sau creditate în contul de decontare al unui Deţinător de Cont conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Notă Lunară de Regularizare pe Piaţa de Echilibrare Monthly Balancing Market Statement Notă de regularizare lunară întocmită de Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru fiecare Participant la Piaţa de Echilibrare, care sintetizează livrările contractuale şi realizate de Energie de Echilibrare ale Participanţilor la Piaţa de Echilibrare, Unităţilor Dispecerizabile sau Consumurilor Dispecerizabile, după caz, pe Piaţa de Echilibrare în fiecare lună calendaristică
Notă de Regularizare a Contului Statement of Account Notă de regularizare transmisă de Operatorul de Decontare fiecărui Deţinător de Cont, pentru conturile de decontare şi pentru conturile în numerar
Notificare Fizică Physical Notification Document care stabileşte programul de funcţionare al producţiei nete, schimburilor şi consumului de Energie Electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional, precum şi al Exporturilor sau Importurilor, conform tranzacţiilor bilaterale pe care participanţii la piaţă le-au încheiat
Notificare Fizică Aprobată Approved Physical Notification Notificarea Fizică aprobată de Operatorul de Transport şi de Sistem
Notificare Fizică a Părţii Responsabile cu Echilibrarea BRP Physical Notification Notificare Fizică transmisă de o Parte Responsabilă cu Echilibrarea, care stabileste programul de funcţionare al producerii, schimburilor şi consumului de energie electrică precum şi pentru Importurile şi Exporturile participanţilor la piaţă, pentru care Partea Responsabilă cu Echilibrarea şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării
Ofertă Offer În cazul Pieţei pentru Ziua Următoare, este o Ofertă de Cumpărare sau o Ofertă de Vînzare, după caz; în cazul Pieţei de Echilibrare, este o Ofertă Zilnică sau o Ofertă Fixă, după caz
Ofertă de Cumpărare Buy Offer Oferta transmisă de un Participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de a cumpăra Energie Electrică de pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Ofertă Fixă Standing Offer Ofertă transmisă de un Participant la Piaţa de Echilibrare pentru o Unitate Dispecerizabilă sau un Consum Dispecerizabil, după cum este cazul, care a fost calificat pentru Reglaj Terţiar Lent în concordanţă cu Codul Reţelei de Transport; fiecare Ofertă Fixă cuprinde o Ofertă Fixă pentru Pornire şi o Ofertă Fixă pentru Menţinere în Rezervă Caldă aferente respectivei Unităţi Dispecerizabile sau Consum Dispecerizabil
Ofertă Validată Validated Offer Oferta validata de Operatorul Pieţei de Energie Electrică sau de Operatorul Pieţei de Echilibrare, după caz
Ofertă de Vânzare Sell Offer Ofertă transmisă de un Participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de a vinde Energie Electrică pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Ofertă Zilnică Daily Offer Ofertă pentru Creştere de Putere şi/sau pentru Reducere de Putere pe Piaţa de Echilibrare transmisă de un Participant la Piaţa de Echilibrare
Operator de Decontare - OD Settlement Administrator Departament distinct organizat în cadrul S.C. Opcom S.A. pentru realizarea funcţiilor de decontare care i-au fost atribuite prin prezentul Cod Comercial
Operator de Măsurare Metering Operator Agent economic care instalează, întreţine, administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. Agenţii economici desemnaţi ca operatori de măsurare sunt: -Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru asigurarea măsurărilor pe piaţa angro; -Producători, pentru asigurarea măsurărilor din grupuri nedispecerizabile pentru livrarile în reţeaua de distribuţie; - Operatorul de distribuţie, pentru asigurarea măsurărilor pe piaţa cu amănuntul.
Operatorul Pieţei de Echilibrare Balancing Market Operator Operator de piaţă care asigură înregistrarea Participanţilor la Piaţa de Echilibrare precum şi colectarea şi verificarea formală a Ofertelor pe Piaţa de Echilibrare Operatorul Pieţei de Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A.
Operatorul Pieţei de Energie Electrică – OPEE Market Operator Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea cantităţilor de energie pe piaţa de energie electrică şi care determină preţurile pe Piaţa pentru Ziua Următoare, îndeplinind funcţiile prevăzute de prezentul Cod Comercial Operatorul Pieţei de Energie Electrică este S.C. Opcom S.A.
Operator de Reţea Network Operator Operatorul de Transport şi de Sistem sau un Distribuitor, după caz
Operator de Transport şi de Sistem - OTS Transmission System Operator Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem Operatorul de Transport şi de Sistem este C.N. Transelectrica S.A.
Oră de Închidere a Pieţei de Echilibrare BM Closing Time Ora până la care ofertele pe Piaţa de Echilibrare pot fi transmise Operatorului Pieţei de Echilibrare, aceasta fiind ora 17:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Oră de Închidere a Pieţei pentru Ziua Următoare DAM Closing Time Ora până la care Ofertele pe Piaţa pentru Ziua Următoare pot fi transmise Operatorului Pieţei de Energie Electrică, aceasta fiind ora 11:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Oră de Transmitere Submission Time Ora la care o Ofertă sau o Notificare Fizică, după caz, a intrat în Sistemul de Tranzacţionare corespunzător sau în Sistemul de Programare, aşa cum a fost înregistrată prin marca de timp
Ora de Transmitere a Programului Schedule Submission Time Ora până la care o Notificare Fizică poate fi transmisă Operatorului de Transport şi de Sistem, aceasta fiind ora 15:00 în Ziua de Tranzacţionare care precede Ziua de Livrare
Ordine de Merit pe Piaţa de Echilibrare Merit Order Ordonarea Perechilor Preţ-Cantitate din Ofertele Zilnice Validate, stabilită şi utilizată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru determinarea Perechilor Preţ-Cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea Energiei de Echilibrare
Ore de Tranzacţionare Trading Hours Intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00 al fiecărei Zile de Tranzacţionare
Parte Responsabilă cu Echilibrarea - PRE Balance Responsible Party Titular de Licenţă care a fost înregistrat de Operatorul de Transport şi de Sistem ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea conform prevederilor secţiunii 10 (din Codul menţionat mai sus); o Parte Responsabilă cu Echilibrarea îşi poate asuma, de asemenea, Responsabilitatea Echilibrării pentru alţi Titulari de Licenţă
Participant la Licitaţii Auction Participant Titular de Licenţă, înregistrat de Operatorul de Transport şi de Sistem ca participant la licitaţiile pentru capacităţile de interconexiune internaţională conform prevederilor secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Participant la Piaţa de Echilibrare Balancing Market Participant Titular de Licenţă care a fost înregistrat ca un participant la Piaţa de Echilibrare de Operatorul Pieţei de Echilibrare, conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Participant la PZU Trading Participant Titular de Licenţă care a fost înregistrat ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare de Operatorul Pieţei de Energie Electrică conform prevederilor secţiunii 5 (din Codul menţionat mai sus)
Pereche Preţ-Cantitate Price-Quantity Pair O combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul la care un ofertant intenţionează să vândă sau să cumpere, după caz, o cantitate de Energie Electrică ce nu va depăşi cantitatea specificată; acest preţ poate reprezenta de asemenea un preţ minim sau maxim
Perioadă de Achiziţie Procurement Period O perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru achiziţionarea Serviciilor de Sistem Tehnologice sau a Pierderilor Tehnice în Reţele Electrice conform prevederilor secţiunii 8 (din Codul menţionat mai sus)
Perioadă de Licitaţie Auction Period Perioadă definită de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru alocarea prin licitaţie a capacităţilor de interconexiune internaţională conform prevederilor secţiunii 9 (din Codul menţionat mai sus)
Perioadă de Pornire Start-up Time Timpul necesar pentru iniţierea şi realizarea Pornirii unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după caz
Piaţa angro de energie electrică Wholesale electricity market Cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării sau consumului propriu, precum şi de operatorii de reţea în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic.
Piaţă Centralizată Cadru de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrică între diverşi agenţi economici, intermediate de o contraparte centrală, pe baza unor reguli specifice.
Piaţa de Echilibrare - PE Balancing Market Piaţa centralizată organizată si administrată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participanţii la Piaţa de Echilibrare, şi a le utiliza pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi pentru a rezolva Restricţiile de Reţea
Piaţa pentru Ziua Următoare – PZU sinonim Piaţa Spot Day-Ahead Market Piaţa centralizată pentru vânzarea şi cumpărarea Energiei Electrice în Ziua de Livrare care urmează imediat după Ziua de Tranzacţionare
Pierderi Tehnice în Reţelele Electrice Network Losses Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o Reţea Electrică
Pornire Start-up Toate măsurile care trebuie luate pentru pregătirea unei Unităţi Dispecerizabile pentru a fi sincronizată cu Sistemul Electroenergetic Naţional sau pentru reducerea consumului unui Consumator Dispecerizabil
Poziţie Netă Contractuală Net Contractual Position Diferenţa netă dintre Livrările Contactuale pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea le-a livrat şi Livrările Contractuale care i-au fost livrate respectivei Părţi Responsabile cu Echilibrarea într-un Interval de Dispecerizare
Poziţie Netă Măsurată Net Metered Position În cazul unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea care nu este un Operator de Reţea, este diferenţa dintre Consumul Net agregat pentru toţi Consumatorii de Energie Electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării şi Producţia Netă agregată pentru toţi Producătorii de Energie Electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea Echilibrării; în cazul unei Părţi Responsabile cu Echilibrarea care este un Operator de Reţea, Poziţia Netă Măsurată include Pierderile Tehnice în Reţele Electrice precum şi energia electrică livrată către sau primită de la alţi Operatori de Reţea
Preţul pentru Deficit de Energie Imbalance Deficit Price Preţul unitar pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea trebuie să îl plătească Operatorului de Transport şi de Sistem pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Preţul de Închidere a Pieţei – PIP Market Clearing Price Preţul la care sunt încheiate Tranzacţiile pe Piaţa pentru Ziua Următoare într-o anumită Zonă de Tranzacţionare, pe un anumit Interval de Tranzacţionare
Preţul pentru Excedent de Energie Imbalance Surplus Price Preţul unitar pe care o Parte Responsabilă cu Echilibrarea trebuie să îl primească de la Operatorul de Transport şi de Sistem pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, determinate conform prevederilor secţiunii 12 (din Codul menţionat mai sus)
Producător de Energie Electrică Producer Persoană fizică sau juridică, titulară de Licenţă, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare
Producţie Netă Net Production Energia Electrică ce este livrată de o Unitate de Producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional
Producţie Prioritară Priority Production Producţia oricărei Unităţi de Producţie deţinute de un Titular de Licenţă, pentru care sunt acordate drepturi preferenţiale de vânzare conform prevederilor secţiunii 13 (din Codul menţionat mai sus)
Punct de Racordare Connection Point Punctul fizic în care un utilizator este racordat la Sistemul Electroenergetic Naţional
Punct de Măsurare Metering Point Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică
Reducere de Putere Downward Regulation Livrarea Energiei de Echilibrare pentru acoperirea unui excedent de producţie în Sistemul Electroenergetic Naţional prin reducerea producţiei unei Unităţi Dispecerizabile sau creşterea consumului unei centrale de acumulare prin pompare care este înregistrată drept Consum Dispecerizabil
Registru Dispecer Dispatch Log Registru în care Operatorul de Transport şi de Sistem înregistrează Dispoziţiile de Dispecer emise conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Registru de Măsură Metering Register Registru întocmit şi actualizat de fiecare Operator de Măsurare, care conţine datele tehnice, administrative şi fizice relevante pentru fiecare Punct de Măsurare din Zona de Licenţă corespunzătoare, conform prevederilor Codului de Măsurare a Energiei Electrice
Registru pentru Părţile Responsabile cu Echilibrarea BRP Register Registru întocmit şi actualizat de Operatorul de Transport şi de Sistem care conţine informaţii specifice despre Părţile Responsabile cu Echilibrarea înregistrate
Registru de Serviciu pe Sistem System Service Register Registru întocmit şi actulizat de fiecare Operator de Reţea care conţine Informaţii specifice despre Utilizatorii de Reţea Electrică înregistraţi
Registru de Tranzacţionare Trading Register Registru întocmit şi actualizat de Operatorul Pieţei de Energie Electrică care conţine informaţii despre Participanţii la PZU înregistraţi
Reglaj Necesar Required Regulation Cantitatea de Energie de Echilibrare pe care Operatorul de Transport şi de Sistem are nevoie sa o selecteze într-un anumit moment conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Reglaj Primar Primary Regulation Reglarea automată şi rapidă (timp<30sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub acţiunea regulatoarelor de viteză proprii, în scopul menţinerii echilibrului dintre producţie şi consum la o frecvenţă apropiată de valoarea de consemn, asigurând securitatea reţelei pe principiul solidarităţii partenerilor de productie
Reglaj Secundar Secondary Regulation Reglaj automat centralizat al frecvenţei (puterii de schimb cu corecţia de frecvenţă) pentru aducerea frecvenţei/puterii de schimb la valorile de consemn în cel mult 15 minute
Reglaj Terţiar Lent Slow Tertiary Regulation Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglej terţiar rapid în condiţiile prevăzute de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Reglaj Terţiar Rapid Fast Tertiary Regulation Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar în condiţiile prevăzute de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Puterea Reactivă pentru Reglarea Tensiunii Voltage and Reactive Power Control Măsuri de gestionare a puterii reactive pentru reglerea tensiunii în sistem între anumite limite în diverse noduri ale Reţelei, conform prevederilor din Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Responsabilita tea Echilibrării Balance Responsibility Responsabilitatea fiecărui Titular de Licenţă, faţă de Operatorul de Transport şi de Sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz
Restricţie de Reţea sinonim Congestie Network Constraint Situaţia de funcţionare în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară abaterea de la programul de funcţionare al unităţilor de producere rezultat în urma notificărilor fizice
Reţea Electrică Network Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele; Reţeaua Electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie
Reţea Electrică de Distribuţie Distribution Network Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv
Reţea Electrică de Transport Transmission Network Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
Rezervă Necesară Required Margin Cantitatea de Energie de Echilibrare care trebuie să fie disponibilă în timpul fiecărui Interval de Dispecerizare aşa cum este determinată de Operatorul de Transport şi de Sistem conform prevederilor secţiunii 7 (din Codul menţionat mai sus)
Rezervă de Reglaj Primar Primary Reserve Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat în 30 de secunde şi poate rămâne în funcţiune pe durată de minim 15 minute
Rezervă de Reglaj Secundar Secondary Reserve Rezerva de putere care, la abaterea frecvenţei şi/sau soldului puterii de schimb de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maxim 15 minute
Rezervă Terţiară Lentă Slow Tertiary Reserve Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire şi preluare a sarcinii mai mic de 7 ore
Rezervă Terţiară Rapidă Fast Tertiary Reserve Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sînt calificate pentru a realiza sincronizarea şi încărcarea sarcinii în maximum 15 minute
Rezerve Reserve Disponibilitatea garantată pentru anumite Servicii de Sistem, incluzând Reglajul Secundar şi Terţiar, pe care Operatorul de Transport şi de Sistem a contractat-o conform prevederilor secţiunii 8 (din Codul menţionat mai sus)
Scală de Preţ Price Scale Intervalul între zero şi cel mai mare preţ în care trebuie să se situeze preţul unei Oferte transmisă pe Piaţa pentru Ziua Următoare sau pe Piaţa de Echilibrare, după caz; Scale de Preţ diferite pot fi stabilite pentru Piaţa pentru Ziua Următoare şi pentru diferite tipuri de Energie de Echilibrare
Schimb Bloc Block Exchange Schimb de Energie Electrică între două Părţi Responsabile cu Echilibrarea
Servicii de Sistem Servicii asigurate utilizatorilor reţelei de către OTS pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor
Servicii de Sistem Tehnologice Ancillary Services Servicii asigurate de regulă de producători, la solicitarea OTS, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor
Sistemul Pieţei de Echilibrare Balancing Market System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul de Transport şi de Sistem, care este folosit de asemenea şi de Operatorul Pieţei de Echilibrare în scopul administrării Pieţei de Echilibrare
Sistemul de Programare Scheduling System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul de Transport şi de Sistem în scopul primirii, verificării şi prelucrării Notificărilor Fizice
Sistemul de Tranzacţionare Trading System Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul Pieţei de Energie Electrică în scopul administrării Pieţei pentru Ziua Următoare
Societate de Distribuţie (Distribuitor) Distributor Persoană juridică ce deţine Licenţa de a exploata o Reţea Electrică de Distribuţie, acordată de Autoritatea Competentă
Titular de Licenţă Licensed Party Persoană juridică deţinătoare a unei licenţe acordate de autoritatea competentă
Tranzacţie Transaction Convenţie legală ferm încheiată între două părţi pentru livrarea de Energie Electrică şi/sau Servicii de Sistem Tehnologice în concordanţă cu prezentul Cod Comercial
Unitate Dispecerizabilă Dispatchable Unit Unitate de Producţie care a fost înregistrată ca Unitate Dispecerizabilă în conformitate cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport
Unitate Hidroenergetică Hydro Unit Unitate de Producţie care se bazează pe utilizarea energiei hidro, incluzând centralele pe firul apei, centralele în cascadă cu baraj (cu acumulare) şi centralele de acumulare prin pompare
Unitate Nedispecerizabilă Non-Dispatchable Unit Unitate de Producţie care nu este Unitate Dispecerizabilă
Unitate de Producţie Production Unit Un singur ansamblu de maşini rotative destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică
Utilizator de Reţea Electrică System User Producător, operator de transport şi de sistem, operator de distribuţie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv
Valoare Măsurată Meter Value Cantitatea de Energie Electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată pe parcursul unui Interval de Dispecerizare
Valoare Masurată Aprobată Approved Meter Value Valoare Măsurată care a fost aprobată conform prevederilor secţiunii 11 (din Codul menţionat mai sus)
Viteză de Variaţie a Sarcinii Ramp-Rate Viteza de încărcare sau de descărcare a unei Unităţi Dispecerizabile sau a unui Consum Dispecerizabil, după caz, aşa cum este înregistrată conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport ca parte a Caracteristicilor Tehnice
Zi Financiară Financial Day Zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru operaţiuni financiare
Zi de Livrare Delivery Day Ziua calendaristică imediat următoare unei Zile de Tranzacţionare
Zi Lucrătoare Business Day Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile declarate sărbătoare legală în România
Zi Nelucrătoare Non-Working Day Ziua de sâmbătă, de duminică şi oricare zi declarată sărbătoare legală în România
Zi de Tranzacţionare Trading Day Orice Zi calendaristică
Zona Furnizorului Implicit Franchise Area Zona de Reţea pentru care este valabilă Licenţa acordată de Autoritatea Competentă Furnizorului implicit
Zonă de Licenţă License Area Zona de Reţea pentru care este valabilă Licenţa Operatorului de Transport şi de Sistem sau a unui Distribuitor, după caz
Zonă Naţională de Tranzacţionare National Trading Zone Acea parte a Sistemului Electroenergetic Naţional la care sunt conectaţi Consumatorii de Energie Electrică şi Producătorii de Energie Electrică din România
Zonă de Tranzacţionare Trading Zone Parte a Sistemului Electroenergetic Naţional, pentru care pot fi transmise Oferte separate pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Zonă de Tranzacţionare de Frontieră Border Trading Zone Toate Zonele de Tranzacţionare care sunt diferite de Zona Naţională de Tranzacţionare
Smart Meter - Contor inteligent (pentru masurare energie electrica activa si reactiva)
Virtual Power Entity (VPE) - Entitate Energetică Virtuală (EEV)

Acronime în limba engleză

AMI - Advanced Metering Infrastructure
CHP - Combined Heat and Power
CIM - Common Information Model
DER - Distributed Energy Resource
DG - Distributed Generation
DLMS - Distribution Line Message Specification
DMS - Distribution Management System
DNO - Distribution Network Operator
DSO - Distribution System Operator
Termenul desi uzitat, este relativ impropriu. Termenul corect este "Distribution Operator" - "DO", acesta fiind un operator de distributie si nefiind si Operator de Sistem. Eroarea se poate sa provina din traducerea eronata a similarului "TSO" care de fapt inseamna: "Operator de transport si de sistem" si nu "Operatorul sistemului de transport". Operatorul de sistem este unic in cadrul SEN fiind de fapt Dispecerul Energetic National din cadrul Transelectrica. Totodata Transelectrica este si Operator de Transport, avand de fapt tarife separate pentru activitatea de Operator de Transport fata de cea de Operator de Sistem.
Observatie: in EU Commission Task Force for Smart Grids apar urmatoarele definitii:
DNO - Distribution Network Operator - Organization responsible for managing the electricity network supplying the grid users premises. DSO - Distribution System Operator: organization owning distribution assets and acting as DNO.
care defineste DSO ca fiind entitatea ce opereaza reteaua (DO sau DNO) dar care o si detine.
DR - Demand Response: the adjustment of end-user loads based on communications between the end-user and the service provider or markets
EMIX - OASIS Energy Market Information Exchange (eMIX)
Deals with Exchanging pricing information and product definitions in energy markets. Link-ul: OASIS-eMIX
The eMIX information models to define information models to support Transactional Energy. These transactions are a subset of all possible energy transaction types that are selected to enable human and automated transactions of energy. This information model is called the Transactional Energy Market Information Exchange (TeMIX) model. Sursa: TemiX whitepaper
EMS - Energy Management System
ES - Energy Services
ESCO - Energy Service COmpany
FACTS - Flexible AC Transmission Systems
HAN - Home Area Network
HPP - Hydro Powerplant
PMU - Phasor Measurement Unit
PSPP - Pumped Storage PowerPlant
PV - Photovoltaic (solar power)
RTU - Remote Terminal Unit
SCADA - Supervisory, Control And Data Acquisition
SOA - Service-Oriented Architecture
TeMIX - Transactional Energy Market Information Exchange. A se vedea si acronimul EMIX
TSO - Transmission System Operator
A se vedea observatiile facute la acronimul DSO.
In acord cu aceste observatii, TSO inseamna de fapt Transmission and System Operator sau mai descriptiv: Transmission Network and System Operator
VPE - Virtual Power Entity
VPP - Virtual Power Plant

Acronime în limba română

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
CHE - Centrala Hidroelectrica
CHEAP - Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompare
CHEMP - Centrala Hidroelectrica de Mica Putere
DEC - Dispecerul Energetic Central
EVP - Entitate de Putere Virtuala
HA - Hidroagregat
MHC - Microhidrocentrala
OPCOM - OPeratorul COMercial al pietei de energie electrica
OPE - Operatorul Pietei de Echilibrare
OTS - Operatorul de Transport si Sistem
PE - Prescriptie Energetica
PPE - Participant la Piata de Echilibrare
PRE - Parte Responsabila cu Echilibrarea
RAR - Reanclansarea Automata Rapida
RAV - Regulator (Automat) de Viteza
RED - Resursa Energetica Distribuita
SEN - Sistem Electroenergetic National
UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice
UD - Unitate Dispecerizabilă
UDI - Unitate Dispecerizabilă Inteligentă

Glosar de termeni 

Centrala hidroelectrică (CHE)

Centrala hidroelectrică (CHE) este o centrală care produce energie electrică cu ajutorul unei turbine care utilizeaza energia cinetica si potentiala a unui volum de apa.
De obicei prin CHE se subînțeleg centrale cu putere mare (> 10 MW).
Centralele cu putere instalata sub 10 MW , dar mai mari decat 1MW sunt denumite in general micro-hidrocentrale (MHC-uri). Centralele cu puteri sub 1MW sunt denumite centrale hidroelectrice de mica putere (CHEMP).

Centrala termoelectrică (CTE)

Centrala termoelectrică (CTE) este o centrală care produce energie electrică cu ajutorul unei turbine cu abur, in care incalzirea aburului se face pe baza arderii unui combustibil fosil (carbune, pacura, gaz) intr-un cazan.
Datorita compexitatii acestora, CTE sunt viabile doar pentru puteri instalate mari.

Entitate energetică virtuală (EEV)

Engl: Virtual Power Entity (VPE)
Entitatea energetica virtuala (EEV) este o generalizare a notiunii de generator de energie electrica, prin aceea ca EEV reprezinta o entitate energetica care contine generatoare de energie electrica, consumatori flexibili (care isi pot modifica consumul la cerere din exterior) si elemente de stocare / redare energie electrica la comanda.
EEV este o entitate in sine, chiar daca ea include diverse surse de energie distincte, pe care le intergreaza si le optimizeaza, prezentandu-se celorlalti participanti la activitatea energetica ca un tot unitar, cu atribute asociate entitatii ca un intreg, provenite din atributele individuale agregate intr-un mod inteligent.

Participant la piata de echilibrare (PPE)

Parte responsabila cu echilibrarea (PRE)

Reglaj secundar frecvență-putere (RSfP)

Acest tip de reglaj asigură următoarele funcționalități:
 • menține echilibrul între producerea și consumul de energie în cadrul unei zone de control și
 • asigură contribuția la menținerea frecvenței sistemului în cadrul unei zone sincrone.
RSfP funcționeză în paralel cu reglajul primar de frecvență, fără a perturba funcținalitatea acestuia.
Reglajul este executat cu ajutorul unui regulator central f-P, care transmite ordine de reglaj către mijloacele de reglaj distribuite (centrale electrice cu posibilități de reglaj) în cadrul zonei de control. Regulatorul central funcționeză pe baza unui ciclu de timp care trebuie să fie cuprins între 1 secundă și 5 secunde.

Reglaj secundar de tensiune (RST)

Engl: Secondary Voltage Control
Reglajul secundar de tensiune (RST) se referă la reglajul de tensiune în rețea prin utilizarea unor resurse de reglaj distribuite dar care sunt controlate centralizat.
RST se poate realiza pe mai multe nivele. Astfel, un prim nivel RST se referă la controlul centralizat la nivel de rețea de transport, cu un punct central de control gestionat de operatorul de transport. Un al doilea nivel poate fi la nivelul rețelei de distribuție de inalta tensiune (110 kV). Mai poate exista un nivel care gestionează tensiunile la nivelul mediei sau joasei tensiuni.
Fiecare nivel poate funcționa corelat (ierarhic), independent sau mixt.

Rezervă Terțiară Rapidă (RTR)

Engl: Fast Tertiary Reserve Rezervă Terțiară Rapidă (RTR) reprezintă rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea și încărcarea sarcinii în maximum 30 minute (definiție extrasă din procedura operațională cod TEL-03.03).

Rețele Energetice Inteligente (REI)

Engl: Smart Energy Grids sau Smart Grids Rețelele Energetice Inteligente sunt rețelele energetice tradiționale ajutate sinergetic de tehnologiile informatice, în scopul de a deveni flexibile, optimizate și capabile să răspundă unor noi cerințe.
Aceste rețele permit funcționalități noi și optimizarea celor tradiționale, prin utilizarea unei rețele informatice numită Energy Web sau EnerWeb (care poate funcționa pe structurile internet / intranet existente), prin intermediul cărora participanții la activitatea energetică propriuzisă (producători ți consumatori de energie, furnizori de servicii conexe, gestionarii de piețe energetice etc.) schimbă informații în timp real care ajută la adaptarea caracteristicilor de producție și de consum a energiei electrice pe baza unei multitudini de criterii globale, locale sau de grup.

Servicii energetice (SE)

Engl: Energy Services (ES)
Serviciile energetice sunt acele servicii necesare activității energetice de bază sau care se pot efectua folosind elemente ale infrastructurii energetice pentru a genera funcționalități noi.
Se considera că SE se pot efectua cu precadere în cadrul rețelelor energetice inteligente. O parte din aceste servcii se regăsesc și în cadrul rețelelor energetice existente, în general la nivelul operatorului de transport, pentru că la acest nivel reșelele electrice au avut caracter "inteligent" si in cadrul sistemelor tradiționale. Printre serviciile energetice se pot enumera următoarele categorii:
 • servicii tehnologice de sistem sau mai pe scurt servicii de sistem (eng. ancillary services), ca de exemplu:
  • reglaj secundar de frecvență-putere
  • reglaj terțiar de frecvență-putere
  • reglaj secundar de tensiune în rețeaua de transport
 • servicii tehnologice de rețea sau servicii de rețea (engl. network services), ca de exemplu:
  • reglaj secundar de tensiune în rețeaua de distribuție
  • gestionarea supraincaracrilor pe segmente ale rețelei de distribuție
 • servicii în cadrul unei entități energetice virtuale, cum ar fi:
  • serviciile de micșoarare a dezechilibrelor în grup prin metode active (engl. active balancing).

Source:http://grei.ecro.ro