Monday, January 24, 2011

Lista termenilor utilizaţi frecvent în domeniul traducerilor

Prestator de servicii de traducere (PST) – persoană sau organizaţie ce prestează servicii de traducere şi/sau interpretare. Poate fi o persoană juridică, o persoană fizică autorizată sau o persoană fizică.
Traducere - reprezintă procesul de transpunere a unui text scris dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă.
Interpretare - reprezintă procesul de transpunere pe cale orală a unui text sau discurs dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă, care necesită prezenţa interpretului într-o locaţie specificată de Beneficiar sau participarea sa la tele sau videoconferinţe la sediul Prestatorului;
Limba sursă – limba din care se face traducerea/interpretarea.
Text sursă – textul ce trebuie tradus.
Limbă ţintă – limba în care se face traducerea/interpretarea.
Text ţintă – rezultatul procesului de traducere în limba ţintă.
Interpretare simultană – traducerea în timp real a unui discurs din limba ţintă în limba sursă / traducerea unui discurs concomitent cu rostirea acestuia.
Interpretare consecutivă – traducerea în limba ţintă a discursului oferit în limba sursă după terminarea acestuia sau după fiecare frază.
Interpretare tip whispering (la ureche) – interpretare simultană fără echipament ethnic specializat, într-un cadru mai restrâns, în care interpretul şi vorbitorul vorbesc în acelaşi timp.
Interpretare de tip liaison – traducerea pasajelor scurte, secţiune după secţiune.
Echipament de interpretare – include în general una sau mai multe cabine fonoizolante pentru interpreţi, echipament de traducere simultană, mixer, căşti, microfoane fixe şi/sau mobile, sonorizarea sălii.
Memoria de traducere – bază de date computerizată care conţine segmente de text în limba sursă şi corespondentul acestora în una sau mai multe limbi ţintă, care poate fi consultată pentru traducerea de noi segmente de text din limba sursă în limba sau limbile ţintă respective.
Instrumente TAC (traducere asistată de calculator, în engleză CAT – computer-assisted tools) – instrumente care permit traducătorului să utilizeze baza de date (memoria de traducere) pentru facilitarea traducerilor. Printre cele mai frecvent întâlnite instrumente TAC: Trados, SDLX, DejaVu, Transit.
Servicii cu valoare adăugată – reprezintă orice servicii auxiliare traducerii şi/sau interpretării, care nu sunt incluse în serviciile de bază, dar care se află în legătură cu acestea şi sunt necesare Beneficiarului şi care fac obiectul unui acord separat. Exemple: legalizarea notarială a traducerilor, adaptare, actualizare, transcriere, transliteraţie, DTP, aliniere, subtitrare, dublare, revizie sau revizie de specialitate a unor texte traduse de terţe părţi, corectură (bun de tipar), retroversiune.
DTP (Desktop Publishing) – crearea şi editarea unui document cu ajutorul calculatorului în vederea tipăririi acestuia.
Revizie – examinarea unei traduceri pentru a stabili dacă este adecvată scopului convenit, compararea textelor sursă şi ţintă cu recomandarea de măsuri corrective.
Corectură – verificarea înainte de publicare (bunul de tipar).
Revizie de specialitate – examinarea unui text ţintă pentru a stabili dacă este adecvat scopului convenit, dacă se respectă convenţiile din domeniu, cu recomandarea de măsuri corective (se face doar pe textul ţintă, nu compară ţinta cu sursa).
Autorevizie – verificarea textului tradus de către traducător, pentru a se asigura că sensul a fost redat cu exactitate, că nu există omisiuni sau erori şi că specificaţiile serviciului au fost respectate întocmai.
Legalizarea notarială a traducerilor - atestare de către notarul public a autenticităţii semnăturii traducătorului aplicate pe o traducere.
Adaptare – transformarea unui text literar pentru a corespunde unor cerinţe sau anumitor împrejurări; modificare a unei opere pentru a trece dintr-un gen în altul.
Actualizare – transpunerea unor modificări efectuate în textul sursă în traducerea acestuia în limba ţintă, astfel încât versiunea de traducere obţinută să corespundă în toate privinţele cu versiunea de text sursă prezentată.
Transcriere – transpunerea în scris a unui text vorbit/interpretat pe baza unei înregistrări audio.
Transliteraţie - transpunere, transcriere dintr-un alfabet în altul a unui text scris, redându-se literele prin echivalentele lor din alfabetul în care se transcrie, fără a se ţine seama de eventualele deosebiri de ordin fonetic dintre semnele celor două alfabete (de obicei pentru transpunerea în textul ţintă a numelor şi denumirilor dintrun text sursă scris într-un alfabet diferit de cel în care se scrie textul ţintă).
Aliniere – crearea unor corespondenţe între cuvinte, fraze sau paragrafe dintr-un text sursă şi un text ţintă, pentru a fi ulterior importate într-o bază de date; de obicei se realizează cu utilizarea unui instrument software specializat pentru aliniere (ex. WinAlign, SDL Align).
Subtitrare – realizarea subtitlurilor unui film sonor.
Subtitlu – text imprimat pe o peliculă cinematografică, la baza imaginii, care cuprinde traducerea dialogurilor din filmele sonore.
Dublaj – înregistrare a dialogului sau a cântecului vocal dintr-un film de către o altă persoană decât titularul rolului respectiv şi cu maximum de sincronizare; înlocuire a dialogului din coloana sonoră originală a unui film cu o versiune tradusă oral, sincronizare a traducerii vorbite a unui film cu mişcările şi scenele lui.
Retroversiune – traducere din nou a unui text în limba din care a fost tradus (en: backtranslation); serviciu utilizat ca metodă suplimentară de asigurare a calităţii de către unii clienţi; traducere a unui text din limba natală într-o limbă străină.
Traducător – reprezintă persoana autorizată sau calificată să presteze servicii de traducere.
Interpret – reprezintă persoana autorizată sau calificată să presteze servicii de interpretare.
Manager de proiect – persoană angajată a Prestatorului de Servicii de Traducere care monitorizează şi supraveghează procesul de pregătire a traducerii, desemnează traducătorii, revizorii şi revizorii de specialitate, dacă este cazul, formulează instrucţiuni pentru toate părţile implicate în proiect, asigură şi monitorizează unitatea traducerii, monitorizează şi supraveghează derularea proiectului în termenele stabilite, se asigură că toate părţile implicate, inclusiv clientul, sunt informate cu privire la evoluţia proiectului şi care dă acordul final pentru livrarea serviciului.
Revizor – persoană diferită de traducător, cu competenţe în limba sursă şi limba ţintă, care efectuează revizia.
Revizor de specialitate – expert în domeniu, cu competenţă pe limba ţintă, care efectuează revizia de specialitate a unei traduceri.
Corector – persoană însărcinată cu citirea şi cu marcarea pe o corectură a greşelilor faţă de textul original, în vederea înlăturării lor în tipografie.
Terminolog – persoană care face o cercetare terminologică a textului de tradus,identifică termenii de specialitate şi creează un glosar cu termenii adaptaţi domeniului, înainte de traducerea unui text de specialitate.
Stil – mod specific de exprimare într-un anumit domeniu al activităţii omeneşti, pentru anumite scopuri ale comunicării; totalitatea particularităţilor lingvistice, componistice etc. de exprimare a unui conţinut concret proprii unui scriitor, unui compozitor, unei opere, unui gen etc.
Greşeală – reprezintă transpunerea conştientă sau involuntară a unui cuvânt şi/sau a unei expresii din limba sursă în limba ţintă într-o formă necorespunzătoare din punct de vedere gramatical sau semantic, cu consecinţa prejudicierii sensului acestuia/acesteia.
Materiale sursă – reprezintă totalitatea înscrisurilor sau textelor aflate pe orice fel de suport cu privire la care Prestatorul oferă servicii.